Cilt: 9 Sayı : 32
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA MATEMATİK DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIM DÜZEYİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LEVEL OF TECHNOLOGY USE SCALE IN MATHEMATICS LESSONS AT ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
Cumali ÖKSÜZ,Şerife Ak KARAKOÇ

1.4K 129

Öz Bu araştırmada, öğretmen adaylarının/öğretmenlerin ilköğretim matematik derslerinde teknoloji kullanım düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 28 madde, 300'ünü sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının ve 25'ini sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu toplam 325 kişiye uygulanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. Bu testin sonucunda KMO değeri .96 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (χ2=7427.08, df=378, p
Abstract This study aimed at developing a scale to assess teachers' level of technology use in the teaching of mathematics at elementary school level. The scale included 32 Five-point Likert-type items and data was collected from a total of 325 participants. 300 pre-service teachers and 25 in-service teachers were included in this study. KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) was calculated as .96 and Bartlett test was found significant (χ2=7427.08, df=378, p
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri üzerine bir çalışma.Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 22, 1 - 8.
Cumali ÖKSÜZ,Şerife Ak KARAKOÇ