Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 209 - 215 2019-11-11
Dijital panoramik radyograflarda çekim sırasında yapılan hatalar
Nur HACIOSMANOĞLU,Hakan EREN,Muhammed Feyzi KÜÇÜKKALEM,Sebahat GÖRGÜN
13 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, dijital panoramik radyograflardagörülen hataları ve bu hataların görülme sıklığını değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve ÇeneRadyolojisi AD kliniği arşivinden rastgele seçilmiş 186 adet dijital panoramikgörüntü 12 adet kategori altında 3 gözlemci tarafından incelendi. Çalışmaya 15yaş ve üstü hastalara ait görüntüler dahil edildi.Bulgular: 186 radyografik görüntünün toplam 173’ünde (% 93.01) en az 1 hata tespitedildi. En sık görülen hata olarak dilin damakta konumlandırılmaması (123, %66.12) rapor edildi. Bunu ikinci sırada kayakçı pozisyonu hatası (52, % 27.95)ve üçüncü sırada çekim sırasında hareket hatası (50, % 26.88) takip etti.Dijital gürültü (1, % 0.53) en az rastlanan hata olarak belirlendi. Yaptığımızçalışmada değerlendirilen görüntülerin % 93.01’ünde hata tespit edilmiş olup buoran; Sarı ve ark.5, Schiff ve ark.6, Akarslan ve ark.7,Rushton ve ark.8, Brezden ve ark.9 , Dhillon ve ark.10’nın yaptıkları çalışmalarda sırası ile % 90, % 79.7, % 62.39, % 99.2, % 99.8,% 89.0 oranında bulunmuştur.Sonuç: Panoramik radyografların kalitesi ve teşhis değeri, hastakonumlandırmasına dikkat edilerek iyileştirilebilir.ANAHTAR KELİMELERPanoramik radyograf, görüntü hatası,görüntü

Anahtar Kelimeler

Panoramik radyograf, görüntü hatası, görüntü
1. Panoramic radiography. In: White SC and Pharoah M J. Oral radiology: principles and interpretation. St. Louis: C V. Mosby Inc.; 2000: 205-2162. Panoramic radiography. In: Frommer H H. Radiology for dental auxillaries. St. Louis C V. Mosby Inc;1992:200-214.3. Panoramik radyografi. In: Abubekir Harorlı. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi; 2014: 175-1854. Bissoon AK, Whaites E, Moze K, Naidu R. Evaluation of common operator errors in panoramic radiography in Trinidad and Tobago: a comparison of formally trained operators. West Indian Med J 2012; 61: 733-8.5. Sarı A, Yener T, Başterzi Y, Ünal S, Arslan E, Demirkan F, Panoramik çene radyografilerinde hatalı çekim oranları. Türkplastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2008 May 27; 16(2) 74-86. Schiff T, D’Ambrosio J, Glass BJ, et. al. Common positioning and technical errors in panoramic radiography. J Am Dent Assoc. 1986 Sep;113(3):422-6.7. Akarslan ZZ, Erten H, Güngör K, et. al. Common Errors on Panoramic Radiographs Taken in a Dental School. J Contemp Dent Pract 2003 May;(4)2:024-034.8. Rushton VE, Horner K, Worthington HV. The quality of panoramic radiographs in a sample of general dentalpractices. Br Dent J. 1999 Jun 26;186(12):630-3.9. Brezden NA, Brooks SL. Evaluation of panoramic dental radiographs taken in private practice. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1987 May;63(5):617-21.10. Manu Dhillon, Srinivasa M Raju, SankalpVerma, Divya Tomar, Raviprakash S Mohan, Positioning errors and quality assessment in panoramic radiography. Imaging Sci Dent. 2012; 42 : 207-127
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0974-5802Yazar: Nur HACIOSMANOĞLU (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0001-9006-6836Yazar: Hakan EREN

Orcid : 0000-0003-1564-1567Yazar: Muhammed Feyzi KÜÇÜKKALEM

Orcid : 0000-0002-2696-548XYazar: Sebahat GÖRGÜN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Nur HACIOSMANOĞLU
Hakan EREN
Muhammed Feyzi KÜÇÜKKALEM
Sebahat GÖRGÜN