Yıl 2010, Cilt: 10 Sayı : 20 Sayfalar 171 - 192 2010-12-01
BALANCED SCORECARD SİSTEMİNİN HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
Hatice HARMANKAYA,Semiha AYDIN,Muammer ZERENLER
18 261

Öz trenBu araştırma, hazır giyim işletmesinde çok boyutlu bir performans ölçüm modeli oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. Araştırmada, hazır giyim işletmesinin geleneksel yapıdaki finansal performans anlayışı, Balanced Scorecard sistem yaklaşımıyla stratejik performans yönetim sistemine dönüştürülmüştür. İşletme yapısı SWOT analizi ile değerlendirilerek misyon, vizyon ve strateji yapılandırılmıştır. Çalışanların görev tanımları oluşturulduktan sonra kritik başarı faktörleri belirlenerek vizyon ve stratejiye ulaşmak için finansal, müşteri, iç süreçler, öğrenme ve gelişme boyutları kapsamında amaç, ölçüt ve hedefler belirlenmiştir. On beş aylık uygulama süresince, üçer ayda bir olmak üzere toplam beş ölçüm döneminde kurumsal açıdan işletmenin performansı ölçülerek değerlendirilmiştir. Belirlenen stratejik amaçlarla kurumsal düzeyde performans artışlarının sağlandığı sonucuna varılmıştır.This study has been prepared with the purpose of building a multi-dimensional performance measurement model for the apparel enterprise. The traditional financial performance mentality in the apparel enterprise in question has been converted into strategic performance management system by means of Balanced Scorecard system approach. The enterprise structure has been analyzed with SWOT analysis to structure mission, vision and strategy. After defining the tasks of employees, critical success factors have been established, and goals, criteria and targets have been determined within the scope of customer, internal processes, financial, learning and development dimensions in order to achieve the vision and strategy. During fifteen-month application, five measurement periods have been performed as per quarter. It has been concluded that performance increases have been achieved at corporate level with the strategic goals determined.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2010


Makalenin Yazarları
Hatice HARMANKAYA
Semiha AYDIN
Muammer ZERENLER