Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı : 21 Sayfalar 219 - 236 2017-10-20
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN FARKLI KUŞAK AYRIMLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ - THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE BASIS OF DIFFERENT GENERATION
Seher YASTIOĞLU,Esin BARUTÇU,Mehmet Ali TAŞ
21 261

Öz Çalışanların yöneticilerine karşı inançsızlığı, davranışların ardında art niyet arama, güvensizlik, öfke, şüphecilik ve eleştirel tavırlar gibi olumsuz tutum ve davranışları içeren örgütsel sinizm, günümüz örgütlerinde giderek yaygın hale gelmekte, çatışma ortamı oluşturmakta ve bertaraf edilmek istenilen çalışan davranışlarının içerisinde yer almaktadır. Günümüz örgütlerinin çalışan profillerine bakıldığında, her birinin karakteri, beklentileri, yaşama amacı, içinde bulundukları koşullar ve iş yapış şekilleri farklı olan üç farklı Çalışanların yöneticilerine karşı inançsızlığı, davranışların ardında art niyet arama, güvensizlik, öfke, şüphecilik ve eleştirel tavırlar gibi olumsuz tutum ve davranışları içeren örgütsel sinizm, günümüz örgütlerinde giderek yaygın hale gelmekte, çatışma ortamı oluşturmakta ve bertaraf edilmek istenilen çalışan davranışlarının içerisinde yer almaktadır. Günümüz örgütlerinin çalışan profillerine bakıldığında, her birinin karakteri, beklentileri, yaşama amacı, içinde bulundukları koşullar ve iş yapış şekilleri farklı olan üç farklı kuşağın aynı anda yer aldığı görülmektedir. Bu kişisel farklılıklar ise aynı yönetimsel süreçlere dâhil olan bireylerin yöneticilerini algılayış biçimlerinde ve iş hayatındaki davranışlarında belirgin farklar ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Zira şikâyet etmeyen, sorumluluk anlayışı yüksek, daha kanaatkâr ve itaatkâr olan X kuşağı çalışanları ile sabırsız, hırslı, rutinlerden ve prosedürlerden hoşlanmayan ve inisiyatif kullanmak isteyen Y kuşağı çalışanlarının iş değerlerinin, örgüt içi davranışları algılayış biçimlerinin ve otoriteye karşı bakış açılarını farklılık göstermesi şaşırtıcı olmamaktadır. Bu çalışmada farklı kişilik özellikleri, tutum ve değerleri olan kuşakların örgütsel sinizm dereceleri ve demografik değişkenlere göre sinizm derecelerinin farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlere ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan farklı kuşak mensubu akademisyenlerin örgütsel sinizm düzeyleri yaş, cinsiyet, medeni durum ve unvan değişkenlerine göre ele alınmıştır. Akademik personelin demografik değişkenlerine göre kuşak ayrımlarında örgütsel sinizm ve alt boyutlarında anlamlı fark olup olmadığını test etmek için Bağımsız Örneklem T testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre akademik personelin sinizm düzeylerinin ve alt boyutlarının kuşak ayrımlarında demografik değişkenlere bağlı olarak anlamlı şekilde değiştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler

Örgütsel sinizm, Sinizm, X Kuşağı, Y Kuşağı
Abraham, Rebecca (2000), “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”, Genetic, Social and General Psychology Monographs, Cilt.126, Sayı.3, (269-292).Akdağ, Gürkan (2016), “Örgütsel Sinizm”, (Ed) Pelin Kanten ve Selahattin Kanten, Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Nobel Yayınları, Ankara, (791-807).
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim
Bölüm Ozel Sayi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ekim


Makalenin Yazarları
Seher YASTIOĞLU
Esin BARUTÇU
Mehmet Ali TAŞ