Yıl 2013, Cilt: 20 Sayı : 1 Sayfalar 14 - 17 2013-04-19
KALP CERRAHİSİ HASTALARINDA HEPATİT B, HEPATİT C VE İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ SEROPREVALANSI
Kemalettin Erdem,Tekin Taş,Ümit Tekelioğlu,Onursal BUĞRA,Akcan AKKAYA,Abdullah DEMİRHAN,Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK,Bahadır DAĞLAR
20 261

Öz entrThe Hepatitis B, Hepatitis C and human immunodeficiency virus seroprevalence of cardiac surgery patientsBackground: It is aimed to investigate the seroprevalence of HBsAg, antiHCV and antiHIV of patientsundergoing open heart surgery in our cardiovascular surgery clinic. Methods: The medical records of 480patients who underwent elective or emergency open heart surgery between October 2006 - January 2012 inour clinic were retrospectively evaluated in terms of HBsAg, antiHCV and antiHIV. Statistical analysis ofcollected data was performed by using the SPSS software (15.0) with Student's t test and chi-square test.Results: Of the 480 patients included in the study, 320 (66.7%) were male and 160 (33.3%) were female. Themean age of men was 61±11 and the mean age of women was 59±14. Five (1%) patients were positive forHBsAg and 6 (1.2%) patients were positive for antiHCV. None of the patients had antiHIV positivity. Nostatistically significant difference was found between the male and female patients in terms of HBsAg,antiHBs, antiHCV, and antiHIV seropositivities (p = 0.547, p = 0.186, p = 0.975, p = 1.00 and p = 0.082,respectively). Conclusion: The seroprevalence of HBV was found to be lower, and the seroprevalence ofHCV was found to be similar in comparison to the general population in patients undergoing open heartsurgery in Abant Izzet Baysal University Hospital of Health Research and Practice and no antiHIV seropositivitywas detectedAmaç: Kalp Damar Cerrahisi kliniğimize başvuran ve açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), Hepatit C antikorları (Anti- HCV) ve İnsan immun yetmezlik virüs antikorları (Anti-HIV) seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.Materyal ve Metot: Kalp Damar Cerrahisi kliniğimizde Ekim 2006 - Ocak 2012 tarihleri arasında elektif ya da acil açık kalp cerrahisi uygulanan 480 hastanın kayıtları hasta dosyaları üzerinden HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Toplanan verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi SPSS (15.0) programında student t testi ve Ki-kare testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 480 hastanın 320 (%66,7)'si erkek, 160 (%33,3)'ı kadındı. Erkeklerin yaş ortalaması 61±11, kadınların 59±14 idi. Beş (%1) hastada HBsAg pozitif olarak bulundu. Anti-HCV pozitif 6 (%1.2) hasta tespit edildi. Hiçbir hastada HIV pozitifliğine rastlanmadı. Ameliyat edilen toplam 480 hasta kadın ve erkek olarak iki gruba ayırdığımızda iki grup arasında HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla p=0.547, p=0.186, p=0,975, p=1.00 ve p=0.082) .Sonuç: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı yapılan hastalarda HBV seroprevelansı genel populasyondan daha düşük, HCV seroprevalansı genel populasyonla aynıyken, HIV seropozitifliğine rastlanmamıştır.Anahtar kelimeler: HBsAg, HCV antikorları, anti HIV pozitifliği, Seroprevalans

Anahtar Kelimeler

entrHBsAg, antiHCV, antiHIV, SeroprevalenceHBsAg, antiHCV, antiHIV, Seroprevalans
Akçam Z, Akçam M, Coþkun M, Sünbül M. Hastane personelinin viral hepatitler ve hepatit B aþýsý ile ilgili bilgi düzeyinin deðerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2003; 8:32–5.
Birincil Dil cr
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2013
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2013


Makalenin Yazarları
Kemalettin Erdem
Tekin Taş
Ümit Tekelioğlu
Onursal BUĞRA
Akcan AKKAYA
Abdullah DEMİRHAN
Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK
Bahadır DAĞLAR