Yıl 2018, Cilt: 18 Sayı : 1 Sayfalar 81 - 105 2018-02-01
Performance of Branch and Employee in Turkish Banking System: A Study According to the Ownership Structure
Türk Bankacılık Sisteminde Şube ve Personel Performansı: Mülkiyet Yapısına Göre Bir İnceleme
M. Esra ATUKALP
14 261

Deposit banks operating in Turkish banking system show different performance from each other as a result of activities that shown in line with economic conditions, reactions given to these conditions, perceptions and preferences of customers. Aim of this study is to examine branch and employee performance according to the ownership structure with regard to the asset, credit, deposit and net profit of deposit banks and to determine whether there is a significant difference between them. Before banks was investigated based on the number of bank, branch, employee  and based on asset, credit, deposit share according to ownership. In line with purpose of study, branch and employee ratios was calculated in 2003-2015 period and assessment was made. Then, it was determined with KruskalWallis Test that there is a difference between bank’ assets/loans/deposits/net profits per branch and per employee according to ownership. The Mann-Whitney U Test was used to make a binary comparison in determining which property groups differed
Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren mevduat bankaları; faaliyet politikaları, ekonomik koşullar, bu koşullara verdikleri tepkiler, müşterilerinin algı ve tercihleri doğrultusunda gösterdikleri faaliyetler sonucunda birbirlerinden farklı performans sergilemektedirler. Çalışmanın amacı mevduat bankalarının mülkiyet yapılarına göre, aktif, kredi, mevduat ve net kâr bakımından şube ve personel performanslarını incelemek ve aralarında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Bankalar önce mülkiyet yapısına göre banka, şube, personel sayısı ile aktif, kredi, mevduat payları temelinde incelenmiştir. Amaç doğrultusunda 2003-2015 döneminde şube, personel oranları hesaplanarak değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada daha sonra Kruskal-Wallis Testi ile bankaların mülkiyet yapıları itibariyle şube ve personel başına aktif/kredi/mevduat/net kârları arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Hangi mülkiyet grupları arasında farklılık olduğunun tespitinde de ikili karşılaştırma yapmak üzere MannWhitney U Testinden yararlanılmıştır

Anahtar Kelimeler

Akbulut, R. ve Albayrak, A. S. (2009) “Mevduat Bankalarında Performansın Mülkiyet Yapısına Göre Finansal Göstergelerle İncelenmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 46 (530): 27-40.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2018


Makalenin Yazarları
M. Esra ATUKALP