Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 43 Sayfalar 82 - 115 2013-08-01
YOUTH TROUBLES:SAMPLE OF PROVINCE OF SIIRT
GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ
Zuhal CAFOĞLU,Veysel OKÇU
18 261

Abstract The purpose of that research is to determine woes like domestic affairs and communication, unemployment, political agenda, participation to social activities, making use of leisure, and other factors which affect youth and their families, and to determine their expectation and demands, and to make an assessment based on these. The research has been done by means of descriptive and general scanning method. Questionnaire has been used as quantitative data gathering mean. To prepare the questionnaire form in the research, the related literature has been reviewed, and 3 male & 2 female university students who live in Siirt have been interviewed and a draft has been built up. All teenagers ranging between 12-24 who live in Siirt have been accepted as the population of the research. Exemplification of the research has been selected by random sampling from the population of the research. The research has been developed based on data from total 537 youngsters whose age ranges are between 12-24. At the end of the research, it has been observed that parents show sexual discriminating; they are conservative toward opposite sex friendships, females are have difficulties in articulating themselves, and parents involves in their taking decision. Besides, it has been determined that the biggest problem among youngsters is unemployment, education, and getting a profession, political parties and government are not interested in youngsters' trouble, there are not enough social facilities in Siirt for youngsters to realize themselves, youngsters are partly susceptible to their clan and opinion leaders while taking a political choice, and ignorance of parents is the chief reason of not sending female children to school. Some suggestions have been offered toward these results. Key Words: Youth, youth and social exchange, youth woes
Öz Bu araştırmanın amacı Siirt ilindeki gençlerin özelde aile içi ilişkiler ve iletişime, işsizliğe, siyasi gündeme, sosyal aktivitelere katılıma, boş zamanlarını değerlendirmeye, gençleri ve ailelerini etkileyen diğer faktörlere yönelik sorunlarını tespit etmek, genelde ise gençlerin beklenti ve isteklerini saptamak ve buna dayalı olarak bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma betimsel niteliktedir. Araştırmada nicel veri toplama araçlarından ankete başvurulmuştur. Araştırmada kullanılan anket formunun hazırlanması için, ilgili literatür incelenmiş ve anket soruları hazırlanmadan önce Siirt ilinde yaşayan 3 erkek ve 2 kız olmak üzere toplam 5 üniversite öğrencisiyle görüşme yapılmış ve anket sorularıyla ilgili bir taslak oluşturulmuştur. Araştırma için Siirt ili merkezinde yaşayan tüm 12-24 yaş grubundaki gençler evren olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise araştırmanın evreninden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırma grubundaki toplam 537 kişiden elde edilen verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ise Siirt ilinde ailelerin gençlere cinsiyet bazında farklı tutumlar sergiledikleri, karşı cins arkadaşlık ilişkilerinde kızlara yönelik ailelerin daha müdahaleci tutum sergiledikleri, kızların kendilerini ifade etmede zorlandıkları ve ailelerin büyük oranda kararlarına karıştıkları gözlenmiştir. Ayrıca gençlerin en önemli sorunları arasında işsizlik, eğitim ve meslek edinme güçlüğü olduğu, siyasi partilerin ve devletin gençlik sorunlarıyla pek ilgilenmediği, Siirt ilinde gençlerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri sosyal ortamların oldukça yetersiz olduğu, belli orandaki gençlerin siyasi tercihlerini aşiret lideri ya da kanaat önderinin etkisi altında kullandıkları ve kızların okula gönderilmeme nedeninin ise büyük oranda anne-baba eğitimsizliğinden kaynaklandığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler:Gençlik, gençlik ve sosyal değişme, gençlik sorunları

Anahtar Kelimeler

Aktuna, Y. (1988). Gençlik döneminde toplumsallaşma ve kuşak çatışması. II. Milli Gençlik Kongresi (Tebliğler). Konya:Selçuk Üniversitesi Yayınları, Yayın No:44.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Zuhal CAFOĞLU
Veysel OKÇU