Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfalar 73 - 99 2019-06-30
Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma
Ali ACARAY
16 261

Öz Pozitif psikolojik sermaye, örgüt yöneticilerine insan kaynaklarını yönetmede ve geliştirmede yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Çalışanların tutum ve davranışları açısından önemli bir öncül olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri, duygusal emek davranışları ve görev-bağlamsal performansları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Araştırmanın verileri kolayda örneklem yöntemiyle bankacılık ve sigortacılık sektöründeki 267 çalışandan toplanarak yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları; pozitif psikolojik sermayenin yüzeysel ve derinlemesine davranış açısından önemli bir öncül olduğuna dair kanıt sağlamakta ve derinlemesine davranışın da hem görev performansı hem bağlamsal performansı arttırmada önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışma başka bir deyişle, duygusal emek davranışının öncüllerine ve ardıllarına yönelik önemli kanıtlar sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler

Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek
Acaray, A. ve Günsel, A. (2017). Motivasyon, Duygusal Emek, Duygusal Uyumsuzluk ve Etkileşim Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Çalışanları Üzerinde Araştırma. Social Sciences Research Journal, 6 (4), 83-98.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Ali ACARAY