Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 3 Sayfalar 251 - 276 2015-11-06
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND JOB SATISFACTION
Ceren AYDOGMUS,Azize ERGENELİ,Selin Metin CAMGOZ
24 261

Öz entrThis study proposes a model for the impact of the employees’ psychological empowerment on the relationship between their personality characteristics and job satisfaction. The model was tested on a sample of 221 participants working in education and IT sectors.  For the indicators of participants’ personality, Big Five Model, involving extraversion, conscientiousness, agreeableness, openness to experience and neuroticsm traits, has been applied in the study. Findings reveal that psychological empowerment positively influence job satisfaction. Conscientiousness, openness to experience and neuroticism are found to be the predictors of job satisfaction. As a result of the regression analyses, psychological empowerment is revealed as the mediating mechanism on personality and job satisfaction relationship. More specifically, followers’ psychological empowerment, including competence, impact, meaning and self-determination, partially mediated the effect of followers’ conscientiousness on job satisfaction and fully mediated neuroticism and job satisfaction relationship. The findings are discussed along with some theoretical and practical implications.Bu araştırma, çalışanların kişilik özellikleri ile iş tatminleri ilişkisi üzerinde psikolojik güçlendirme algısının etkisini inceleyen bir model sunmaktadır. Modelin örneklemini eğitim ve bilişim sektöründe çalışmakta olan 221 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada kişilik özelliklerini tespit etmek için dışa dönüklük, sorumluluk, uyumluluk, deneyimlere açıklık ve nevrotizm özelliklerinin yer aldığı Beş Faktör Modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular psikolojik güçlendirmenin iş tatminini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Kişilik özellikleri içerisinde sorumluluk, deneyimlere açıklık ve nevrotizm iş tatminini belirleyen özellikler olarak bulunmuştur. Çalışmada, psikolojik güçlendirme, kişilik ve iş tatmini ilişkisinde aracı değişken olarak tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizleri neticesinde, yetkinlik, etki, anlam ve özerklik boyutlarından oluşan psikolojik güçlendirmenin çalışanların sorumluluğu ile iş tatminleri arasında kısmi aracılık, nevrotizm ile iş tatmini arasında ise tam aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir. Bulgular kuramsal önemi ve pratik uygulamaları açısından tartışılmaktadır. 1. GİRİŞ

Anahtar Kelimeler

Personality, conscientiousness, neuroticism, psychological empowerment, job satisfaction
Acuna, S. T., Gómez, M. ve Juristo, N. (2009), How do personality, team processes and task characteristics relate to job satisfaction and software quality?, Information and Software Technology, 51, s.627–639.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Kasım 2015
Bölüm Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Kasım 2015


Makalenin Yazarları
Ceren AYDOGMUS
Azize ERGENELİ
Selin Metin CAMGOZ