Cilt: 28 Sayı : 2
LOKALİZE DİŞETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİSİNDE KORONALE KAYDIRILAN FLEP VE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN İLE KORONALE KAYDIRILAN FLEP VE SUBEPİTELYAL BAĞ DOKUSU GREFTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR OLGU SUNUMU
Mustafa Özay USLU,Serkan DÜNDAR,Abubekir ELTAS

1.4K 129

Öz Bu vakanın amacıolgumuzda maksiller kanin dişlerdeki Miller Sınıf-I dişeti çekilmelerindekoronale kaydırılan flep (KKF) ve subepitelyal bağ dokusu grefti (SBDG)tedavisi ile KKF ve trombositten zengin fibrin (TZF)  tedavisinin sonuçlarını karşılaştırmaktı.             Sistemik açıdansağlıklı 31 yaşında bayan hasta, kliniğimize dişlerinde hassasiyet ve estetikşikayeti ile başvurdu. Maksiller sağ ve sol kanin dişinde Miller Sınıf-I dişetiçekilmesi mevcuttu. Hastadan alınan kandan TZF elde edildi. Dişetiçekilmelerinin tedavisi için her iki dişte önce tam kalınlık mukoperiostal flepkaldırıldıktan sonra mukogingival birleşimden itibaren yarım kalınlık flep kaldırıldı.Kök yüzeyi debridmanı gerçekleştirildikten sonra papil bölgesi deepitelizeedildi ve TZF interdental papile süture edildi. Sol kaninde ise SBDG papilleresüture edildi. Her iki mukoperiostal flep koronale kaydırılarak kök yüzeyikapatıldı. Operasyon bölgesi öjenolsüz bir pat ile korundu. Hastaya operasyonsonrası antienflamatuvar ve klorheksidin glukonat içeren gargara reçete edildi.Operasyon sonrası erken dönemde herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Pat vesüturlar operasyondan 10 gün sonra alındı. Bir ay sonra sağ kaninde %100 kökkapanmasının sağlandığı görüldü. Sol kaninde ise 1.5 mm dişeti çekilmesimevcuttu ve keratinize dişeti kalınlığı TZF uygulanan dişe göre daha fazlaydı. On beşay sonraki dişeti çekilmesi her iki tarafta da 1 mm olarak ölçüldü.Lokalize Miller Sınıf-Ive sınıf-II dişeti çekilmelerinde TZF kullanılarak yapılan tedaviler hakkındabaşarılı klinik sonuçlar bulunmaktadır. İkinci bir cerrahi müdahaleninolmaması, daha az zaman alması, donör saha morbiditesininortadan kalkması ve post-operatif rahatsızlığın olmaması gibi avantajlarıylaTZF SBDG’yeiyi bir alternatif olarak görülmektedir.Anahtar Kelimeler: Bağ dokusu grefti, Diş eti çekilmesi, Trombositten zengin fibrinTHE COMPARISON OF CORONALLY ADVANCED FLAP WITHPLATELET RICH FIBRIN AND CORONALLY ADVANCED FLAP WITH SUBEPITHELIAL CONNECTIVETISSUE GRAFT IN THE TREATMENT OF LOCALIZED GINGIVAL RECESSION: A CASE REPORTABSTRACTThepurpose of this case was comparing the efficacy of coronally advanced flap (CAF) with subepithelial connective tissue graft (SCTG) treatment and CAF with platelet-rich fibrin (PRF) in the maxillary canine teeth with Miller Class-I gingival recessions.Systemicallyhealthy 31 year-old female patient was admitted to ourclinic witha complaint of aesthetic and hypersensitivity.Miller Class-I gingival recession was present in maxillary right and left canine teeth. PRF was obtained from the patient’sblood. Full thickness mucoperiosteal flap was reflected followed by a partial thickness flapbeyond the mucogingival junction forthe treatment of gingival recessions at both tooth. Thepapilla area was deepitelized after root surface debridement andPRF was sutured to the interdentalpapilla. SCTG was sutured to papilla at left canine. Root surface was closed by sliding the both mucoperiosteal flaps coronally.The surgical area was protected using a non-eugenol dres- sing. After surgery anti-inflammatory and chlorhexidinegluconate mouthwash was prescribed. There were no complications in the early period afterthe operation.The dressing and sutures were removed 10 days after the operation. 100% root coverage was maintained at right canine one month later. There was 1.5 mm gingival re- cession at left canine and keratinized gingival thickness was higher accordingto the PRF applied teeth. The gingi- val recession was 1 mm at both sides fifteen month later.Thereare successful clinical results​​ in thetreatment of localized Miller Class-I andClass-II gingival recessions using PRF. PRF is seen as a goodalternative to SCTG with advantages such as the absence of asecond surgical intervention, less time consuming, the elimination of donor site morbidity and the lack of post-operativediscomfort.Keywords: Connective tissue graft, Gingival recession, Platelet rich fibrin
Anahtar Kelimeler: Bağ dokusu grefti, Diş eti çekilmesi

Kaynakça

1. Smith RG. Gingival recession. Reappraisal of an enigmatic condition and a new index for monitoring. J Clin Periodontol 1997;24:201-5.
Mustafa Özay USLU,Serkan DÜNDAR,Abubekir ELTAS
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.