Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı : 69 Sayfalar 343 - 353 2019-01-15
MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Merve SOYCAN,Ezgi BABACAN
17 261

Öz Eğitim, öğretim sürecinde yapılan ölçme ve değerlendirme, yürütülen eğitim programının niteliğini ortaya koymakta önemli bir unsur teşkil etmektedir. Ölçme ve değerlendirme için geliştirilen ölçme araçlarının, eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da önemi büyüktür. İçeriği ile öğrencilerin ritim duygularını, notaları okuma, duyma ve yazma becerilerini, müziksel bellek ve dikkatlerini geliştirmeyi, müzikalitelerini ve genel müzik başarılarını arttırmayı amaçlayan müziksel işitme, okuma, yazma (MİOY) dersi diğer müzik derslerine de alt yapı oluşturmaktadır. Eğitimde ölçmenin önemi göz önüne alındığında, müzik eğitimi için temel derslerden biri olduğu düşünülen MİOY eğitimi ile ilgili geliştirilmiş ölçme araçlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının sistematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış, doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada kullanılacak olan kaynakları belirlemek amacıyla, literatür taraması yapılmış; konu ile ilgili yalnızca yurtiçi çalışmalar, YÖK tez veri merkezinden ulaşılabilen kaynaklar, yayımlanmış makaleler ve yazarı ile iletişime geçilerek ulaşılan ölçme araçları (n=22) çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada yurt içi kaynaklardan ulaşılabildiği kadarıyla, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının yayın yılına, yayın türüne, örneklem grubuna, soru şekline, içeriğine ve geçerlik-güvenirliğine göre dağılımı tablolaştırılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Müziksel İşitme Okuma Yazma (MİOY) Dersi, Ölçme Araçları, İçerik Analizi
Albuz, A. (1996). AGSL Müzik Bölümlerinde Uygulanan Müziksel İşitme-Okuma Dersinin Önemi, İçeriği ve Sorunları. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2008-0311Yazar: Merve SOYCAN (Sorumlu Yazar)Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim DalıÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-3175-6017Yazar: Ezgi BABACAN Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Kış


Makalenin Yazarları
Merve SOYCAN
Ezgi BABACAN