Cilt: 11 Sayı : 42
İMKB-100'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERDE BORÇLANMANIN SERMAYE YAPISINA ETKİLERİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF BORROWINGS ON THE CAPITAL STRUCTURE OF COMPANIES TRADING IN ISE-100 WITH REGRESSION ANALYSIS
Nihat AYDENİZ,Mustafa ÖZDURAN

29 129

Öz Bu çalışma kapsamında hisse senetleri İMKB-100'de işlem gören işletmelerde, borçlanmanın sermaye yapısı üzerine etkisini tespit etmek amaçlanmış olup, bu amaç doğrultusunda İMKB'nin web sitesinden elde edilen 2010 yılına ait mali tablo bilgilerinden yararlanılarak elde edilen veriler, SPSS 17 programı kullanılarak regresyon istatistiksel modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda PD/DD oranı ile Kaldıraç Oranı arasında düşük oranlarda fonksiyonel ilişkiler bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, daha önce yapılan ve genel kabul gören çalışmalarda elde edilen "firmanın borçlanma seviyesi hangi düzeyde olursa olsun firmaların sermaye yapıları, borç değişiminden etkilenmemektedir" çıkarımıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuç olarak ele alınan İMKB-100'e kayıtlı olan firmaların net faaliyet geliri yaklaşımında da olduğu gibi, borç-öz sermaye dengesinin önemli olmadığı, dolayısıyla en uygun sermaye yapısının olmadığı ve böyle bir yapıyı aramamak gerektiği ifade edilebilir.
Abstract In this study, it is aimed to determine the effects of the borrowings on the structure of the capital of the companies whose stocks are traded in ISE-100. For this purpose, the financial statements of the companies traded in ISE-100 are obtained from the related web site and these data are analyzed with SPSS 17 software using the regression statistical model. At the end of the study, a low level functional relationship has been found out between Market-to-Book ratio and debt-to-capital ratio. The obtained results seem to be compatible with the generally accepted conclusion "the capital structures of the company are not affected by the debt exchange no matter what level of capital structure of the company is". As a result, the capital structures of the companies registered in the ISE-100 are not affected by debt-equity exchange as in the case of capital structure irrelevance principle. Thus, it can be stated that there is no optimal capital structure for a company and it is not required to search for such a capital structure. Key Words: Capital structure, leverage ratio, net operating income approach, pecking order theory.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim. (7.Baskı). İstanbul: Avcıol Basım-Yayın.
Nihat AYDENİZ,Mustafa ÖZDURAN