Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 38 Sayfalar 195 - 208 2015-06-01
RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AND CARBON EMISSIONS: THE CASE OF TURKEY
Yenilenebilir Enerji Tüketimi Karbon ve Emisyonu İlişkisi: TR Örneği
Orhan ÇOBAN
21 261

Turkey is a country with regard to high potential for renewable energy sources. In particular, Turkey has significant potential at hydraulic energy, wind energy, solar energy and geothermal energy resources. Compared with fossil fuels, the energy obtained from renewable energy sources at low levels of carbon emission that extends to the environment. The data of 2013 and 2014 could not be provided for renewable energy. In this study, taking account of period of 1990-2012, the relationship between per capita consumption of renewable energy in Turkey, per capita carbon emissions from energy sector and per capita GDP were analyzed. As a result of the analysis, the co-integration between per capita carbon emissions from energy sector and per capita consumption renewable energy and per capita consumption renewable energy between per capita carbon emissions with one-way causal relationship was found. In addition, regression analysis revealed that per capita consumption of renewable energy negatively affect per capita carbon emissions whereas the increase in per capita GDP positively affects per capita carbon emissions.
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji kaynakları bakımından önemli potansiyele sahip bir ülkedir. Fosil yakıtlarla kıyaslandığında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin çevreye yaymış olduğu karbon emisyonu düşük seviyelerdedir. Yenilenebilir enerji tüketimi için 2013 ve 2014 yıllarına ait veriler temin edilemediği için çalışmada 1990-2012 dönemi dikkate alınarak, Türkiye’de kişi başına yenilebilir enerji tüketimi, enerji sektörü kaynaklı kişi başına karbon emisyonu ve kişi başına GSYİH arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Analizler sonucu, enerji kaynaklı kişi başına karbon emisyonu ile kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi arasında eş-bütünleşmenin ve kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi ile kişi başına karbon emisyonu arasında tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonucunda kişi başına yenilenebilir enerji tüketiminin enerji kaynaklı kişi başına karbon emisyonunu negatif yönde, buna karşın kişi başına GSYİH’daki artışların kişi başına karbon emisyonunu pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Apergis, N., Payne, J., Menyah K. and Rufael, Y., “On the Causal Dynamics Between Emissions, Nuclear Energy, Renewable Energy, and Economic Growth”, Ecological Economics 2010, 69, pp. 2255-2260, www.elsevier.com/locate/ecolecon, (10.12.2011).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Orhan ÇOBAN