Yıl 2014, Cilt: 5 Sayı : 11 Sayfalar 155 - 166 2016-08-05
THE HOLIDAY CONSEPT OF CONSERVATIVE PEOPLE IN TURKEY AFTER THE 2000S AND ITS EFFECTS ON ACCOMMODATION SECTOR: OVERVIEW FROM SUPPLY OUTLOOK
2000’Lİ YILLARDAN SONRA TÜRKİYE’DE MÜTEDEYYİN SINIFIN TATİL ANLAYIŞI VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: ARZ KAYNAKLI BAKIŞ
Buhari Doğan,Vedat BAYDAR
11 261

In this study it is tried to be explained that Islamic tourism is a demand which has emerged as a result of changing and developing conditions. Conservative client profile has emerged with these demands, which can be explained as modernization efforts of Islamic section, and the desire of more utilize from world‟s blessings. As a natural result of this situation Islamic tourism concept has developed rapidly in Turkey. Instead of handling all dimensions of Islamic tourism, only inversion efforts of coastal tourism, including sea-sandsun triangle and thermal spring tourism to Islamic tourism is analyzed
Bu çalışmada İslami turizmin değişen ve gelişen şartların sonucunda ortaya çıkan bir talep olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. İslami kesimin modernleşme çabaları olarak da açıklayabileceğimiz bu taleplerle beraber bu kesimin dünya nimetlerinden daha fazla yaralanma isteği beraberinde mütedeyyin müşteri profilini ortaya çıkarmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Türkiye‟de son dönemlerde hızla artmaya başlayan İslami turizm kavramı gelişmiştir. İslami turizmin tüm boyutlarını ele almak yerine sadece deniz – kum – güneş üçgenini içeren kıyı turizmi ve kaplıca turizminin İslami turizme evirilme çabası incelenmiştir

Anahtar Kelimeler

ALA-HAMARNEH A.,"Islamic tourism: A long term strategy of tourist industries in the Arab world after 9/11" Centre for Research on the Arab World,2011.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Buhari Doğan
Vedat BAYDAR