Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı : 27 Sayfalar 199 - 209 2009-12-01
THE STUDY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ’ CLASSROOM MANAGEMENT BEHAVIORS SCALE OF VALIDITY AND RELIABILITY
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ SINIF YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Hüseyin ÜNLÜ,Ali Murat SÜNBÜL,Latif AYDOST
32 261

In this study; a scale developing study, which is about the Classroom Management Behaviors of the Physical Education Teachers, has been constructed. In the study; related literature, physical education teachers ’ compositions to the open ended questions and views of the experts familiar with the issue are used as main data for preparation of the scale. Prepared scale has been applied by using face to face interview method to the 92 Physical Education Teachers who teach in Aksaray and Kırşehir provinces. A reliable and valid scale has been obtained through statistic package programs after subjecting the acquired data to the reliability and validity analyses. According to factor analysis, the scale consists of 1 factor and 41 items. In general, reliability coefficient of the scale has been found .91. It is discovered that the scale is quite reliable from the view of statistics by the outcome of the acquired reliability coefficient and it has high validity.
Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenleri için geliştirilen beden eğitimi öğretmen¬leri sınıf yönetimi davranışları ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği tespit edilmiştir. Çalışma¬da, ölçeğin hazırlanmasında temel veri olarak ilgili literatür, beden eğitimi öğretmenlerinin açık uçlu sorulara yazdıkları kompozisyonlar ve konuyla ilgili uzman görüşlerinden yarar-lanılmıştır. Hazırlanan ölçek Kırşehir ve Aksaray illerinde görev yapan 92 beden eğitimi öğretmenine yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılarak güvenilir ve geçerli bir ölçek elde edilmiştir. Faktör analizle¬rine göre ölçek 1 faktör ve 41 maddeden oluşmaktadır. Genel olarak ölçeğin güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Elde edilen güvenilirlik katsaysının yeterli ve ölçeğin geçerliğinin yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

AIKEN L. R. Rating Scales and Checklists: Evaluating behavior. personality, and attitudes. John Wiley & Sons, Inc., New York 1996.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Hüseyin ÜNLÜ
Ali Murat SÜNBÜL
Latif AYDOST