Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı : 30 Sayfalar 47 - 59 2011-06-01
OPINIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF MUSIC AND ARTS EDUCATION ABOUT PEDAGOGY COURSES: GAZI UNIVERSITY EXAMPLE
Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Görüşleri: Gazi Üniversitesi Örneği
Can ELDEMİR
16 261

The purpose of this study is to investigate undergraduate students’, who are enrolled in the Fine Arts Education program at the College of Education in Gazi University, opinions on pedagogy courses. Gömleksiz and Kan’s (2007) 1-to-5 rating Likert-scale questionnaire was used as the data collection tool. Research participants were the senior students majoring in music education and arts education.. The data were analyzed respect to the participants’ genders and programs. In the data analysis process, descriptive statistics and independent samples t-test methods were utilized. The results of the data analysis revealed that, in all items, there is no significant difference among the responses of the students from different programs; however, in item 7, male and female students’ responses were significantly different
Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarındaki eğitim programlarında yer alan Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve bu derslerin öğretmenleştirme sürecindeki etkisine ve katkısına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gömleksiz ve Kan (2007) tarafından beşli Likert tipi ölçekle hazırlanmış anket kullanılmıştır. Araştırmaya Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencileri katılmışlardır. Araştırma ile elde edilen veriler cinsiyet ve program değişkenleri açısından analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve ilişkisiz örneklem t testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, mevcut öğrenci görüşlerinde program değişkeni açısından hiçbir anlamlı farklılık bulunamazken, cinsiyet değişkeni açısından madde 7’de anlamlı bir farklılık bulunmuştur

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Can ELDEMİR