Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı : 65 Sayfalar 37 - 49 2018-01-05
ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Selami ERYILMAZ
21 261

Öz Bu araştırma Turizm Fakültesi öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2016 yılında Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubunu Turizm Fakültesinde yer alan bölümlerinin her yarıyılından bir sınıf rastgele olarak belirlenmiş ve 431 öğrenciye ölçme aracı uygulanmıştır. Bu araştırmanın verileri “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda cronbach alfa değeri 0.9871 olarak bulunmuştur. “Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri belirlenirken, veriler sırasıyla temel istatistiksel ölçülerle (aritmetik ortalama, standart sapma) özetlenmiş ve ikili karşılaştırmalarda t testi ve çoklu grup karşılaştırmalarında Anova testi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizleri SPSS programında yapılmıştır. Turizm Fakültesi öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerini ölçmek amacıyla hazırlanan ölçme aracı sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin genel olarak tüm alt boyutlarda yeterlik düzeylerinin olduğu görülmekte, eğitim süresi arttıkça yeterlilik düzeyleri değişmemektedir. Kelime işlemci programı, internet kullanımı ve işletim sistemi kullanımı yeterliklerinin, donanım bilgi düzeyi, elektronik tablo bilgi düzeyi ve sunu programı bilgi düzeyi yeterliklerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle öğrencilerin eğitim durumları yükseldikçe Bilgi ve İletişim Teknolojiler (BİT) yeterliliklerinde bir farklılaşma olmadığı ve bilgi teknolojileri ile ilgili okul dışında herhangi bir eğitim/kurs programına katıldıklarında bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri, Bilgisayar yetkinliği, ECDL yeterlilikleri
Akgün,M., & Akgün, H. (2011). Dünyada ve Türkiye’de destekli eğitimin tarihi. Ankara: Siyasal.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0000-0000-0000Yazar: Selami ERYILMAZ Kurum: Gazi ÜniversitesiÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Selami ERYILMAZ