Yıl 1993, Cilt: 27 Sayı : 3 Sayfalar 181 - 186 2013-05-31
DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONUN SİLİKON ESASLI ÖLÇÜ MADDELERİNİN BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNE ETKİLERİ"-THE EFFECT OF DISINFECTION AND STERILIZATION ON THE DIMENSIONAL CHANGES OF SILICONE-BASED IMPRESSION MATERIALS
Tayfun BİLGİN,Ömer KUTAY,Özlem İNCE
17 261

Öz ÖZETÇalışmamızda kondansasyon silikonu Thixoflex'in ve ilave polimerizasyon silikonu Baysilex'in boyuisal değişimleri % 0.05'lik sodyumhipoklorit'te, % 2'lik gluteralde-hit'te, mikrodalga enerjisinde, 37°C distile suda ve oda şartlarında incelenmiştir. Her bir ölçü maddesi için bir grupta 5 örnek olmak üzere 5 deney grubunda 25 Örnek ADA 19 no.lu spesifİkasyona uygun bir kalıpta hazırlanmıştır. Ölçümler 0.01 mm aralıklarla derecelendirilmiş bir Gaertner mikroskobu ile zamana bağlı olarak ölçülmüştür. Elde edilen değerler standart kalıbın boyutuyla t testine göre karşı-laştırılmıştır. Thixoflex'in sodyumhipoklorit ve mikrodalga enerjisi ile dezenfeksiyonu yapıldığında meydana gelen boyutsal değişimi anlamlı olmasına rağmen, gluteraldehit solüsyonu içindeki boyutsal değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Baysilex ise hiçbir deney ajanında anlamlı boyutsal değişiklik göstermemiştir. Sonuç olarak gluteraldehit'in Thixo£lex ve Baysilex silikon ölçü maddelerinin boyutsal değişimine sebep olmadan kullanılabileceği saptanmıştır.Anahtar sözcükler: Dczenfeksi yon, sterilizasyon, silikon ölçü maddeleri, boyutsal değişim.ABSTRACTThe dimensional changes of condensation (Thixof-lex) and addition silicone (Baysilex) impression materials were investigated under following 5 different testing conditions: % 0.05 sodium hypoclorite, % 2 glutaraldehyde, microwave energy, deionized water and room temparatu-re. A die recommended for ADA no. 19 was used to prepare. 25 specimens which were divided into 5 test groups for each material. Time-dependent measurements were performed with a Gaertner microscope qraduated in 0.01 mm increments and compared with the dimensions of the standard brass die using Student t test (p<0.05). Thixoflex showed significant dimensional variability when disinfected with sodium hypoclorite and microwave energy, while no significance observed after testing with glutaraldehyde. The dimensional change of Baysilex was not significant under all testing conditions. It was concluded that Thixoflex and Baysilex silicone impression materials can be disinfected using glutaraldehyde without significant dimensional change.Key words: Disinfection, sterilization, silicone impression materials, dimensional change. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Tayfun BİLGİN
Ömer KUTAY
Özlem İNCE