Yıl 2011, Sayı : 2 Sayfalar 135 - 141 2012-04-10
THE ROLE OF INOVATION POLICIES IN SOUTH ASIAN INDUSTRIALIZATION: THE CASE OF KOREA
Ertan Ersoy
21 261

Öz ABSTRACTThe main aim of this study is introducing historical, political and cultural dimensionsof South Korean industrialization, without leaving aside the economicperspective as one of the explanatory factor. In the investigation of industrialization,the majority of the researches focused only on conducted economic policies asan explanatory factor of the rapid growth in South Korea. However Asian societies'communal tradition and institutions provided a suitable ground for strong developmentalgovernment to stay in power during the industrialization process in theSouth Korea. Consequently the ability to make especially long-term economic policyprojections in turn allowed policy decision makers to form entire economy inaccordance with the developmental goals in the South Korea.Keywords: Strong Developmental Goevernment, Economic Perspective, IndustrializationPolicies.ÖZETBu çalışmanın temel amacı açıklayıcı faktörlerden biri olarak ekonomik bakışıgözardı etmeden Güney Kore sanayileşmesinin tarihsel, politik ve kültürel boyutlarınıortaya koymaktır. Güney Kore'deki sanayileşmenin incelenmesi esnasındaaraştırmacıların çoğunluğu sadece uygulanan ekonomik politikalara odaklanmışlardır.Oysa ki Asya toplumlarının komünal gelenekleri ve kurumları sanayileşmesüreçleri boyunca güçlü kalkınmacı hükümetlerin iktidarda kalması için uygun birortam sağlamıştır. Dolayısıyla özellikle uzun dönemli politikaları belirlemeolanağına sahip olmaları, politika karar alıcılarının bütün bir ekonomiyi GüneyKore'nin kalkınmacı amaçları doğrultusunda biçimlendirmelerine izin vermiştir.Anahtar kelimeler: Güçlü Kalkınmacı Hükümet, Ekonomik Bakışaçısı, SanayileşmePolitikaları.

Anahtar Kelimeler

Güçlü Kalkınmacı Hükümet, Ekonomik Bakışaçısı, Sanaıyileşme Politikaları
Amsden, A. H., "Asia's Next Giant, South Ko­ rea and Late Industrialization, New York, 1989, Oxford University Press.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Ertan Ersoy