Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı : 71 Sayfalar 1429 - 1449 2019-07-15
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARI İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU KONUYA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Onur BATMAZ,Özge ERDOĞAN
28 261

Öz Bu araştırma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu konuya ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı karma yöntem ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, Yozgat il merkezinde yer alan üç ilkokulda bulunan 216 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ile bu okullarda görev yapan 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları belirlenirken kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yıldız (2010) tarafından yapılan “Okuma Motivasyonu Ölçeği”, Batmaz (2017) tarafından hazırlanan “Okuduğunu Anlama Başarı Testi” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.00 programı ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının yüksek ve okuduğunu anlama becerilerinin ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin okuma motivasyonları ile okuduğunu anlama becerileri arasında pozitif yönde çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Okuma Motivasyonu, Okuduğunu Anlama, Öğretmen Görüşleri
Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-9208-2645Yazar: Onur BATMAZ (Sorumlu Yazar)Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-9750-2044Yazar: Özge ERDOĞAN Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Yaz


Makalenin Yazarları
Onur BATMAZ
Özge ERDOĞAN