Cilt: 7 Sayı : 1
Afyon Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması
Investigation of Prevalance of Foot diseases in Sheep in Afyon Region
Meliha İN,Zülfikar Kadir SARITAŞ

32 129

Bu çalışmada Afyon Bölgesindeki koyunlar ayak hastalıkları yönünden incelendi. Araştırmada 9877 (%95.65) dişi, 450 (%4.35) erkek hayvan olmak üzere toplam 10327 hayvan muayene edildi. Araştırma ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. Muayene edilen 10327 hayvanın 271’inde ayak lezyonu saptanmıştır. Lezyonların %66.04’u ilkbahar döneminde, %33.94’i sonbahar döneminde görülmüştür. Bu da göstermiştir ki merada otlayan hayvanlarda ayak hastalığı görülme oranı ağılda barındırılan hayvanlarda ayak lezyonu görülme oranından daha azdır. Toplam hasta hayvanlardaki lezyonların %61.99’ si ön ayakta, %38.01’si arka ayakta tespit edilmiştir.Ayak lezyonlarının %53.13’ü tırnak deformasyonu olurken, %15.86’sı tüylüce, %31.01’i piyeten olduğu görülmüştür.Sonuç olarak 2013 yılının ilkbahar ve sonbahar aylarında Afyon bölgesinde koyunlarda karşılaşan ayak hastalıkları prevelansı % 2.62 olarak saptanmıştır. ●●● S U M M A R Y Investigation of Prevalance of Foot diseases in Sheep in Afyon Region In this study sheep in Afyon region were investigated in terms of foot diseases. In the research a total of 10327 animals consisted of 9877 (95.65%) female and 450 (4.35%) male were examined. The study was carried out in two stages such as spring and autumn. Those examined 10327 animals 271 had foot lesions. It was observed that %66.04 of lesions were seen in spring and 33.94% in autumn. This shows that the prevalance of foot lesion in animals on pasture was lower than those animals kept in indoor. 61.99% of lesions were located in front feet and %38.01 in hind feet of all lesions. Hoof deformation was 53.13% whereas 15.86% was sinusitis and 31.01% was foot rot of all lesions. In conclusion in spring and autumn months of 2013 the prevalance of foot diseases in sheep was 2.62% in Afyon region.
Investigation of Prevalance of Foot diseases in Sheep in Afyon Region
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Alkan F. Konya Bölgesindeki Koyunlarda Görülen Piyeten’in Etiyolojisinde Çinko ve Bakırın Rolü. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Doktora Tezi. 1998.
Meliha İN,Zülfikar Kadir SARITAŞ