Cilt: 74 Sayı : 1
Kamu İhale Süreçlerinin Uyuşmazlık Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Burcu Zernişan ÖCAL ÇİFTÇİ,Hakkı Hakan YILMAZ

1.4K 129

Öz Kamu alımlarında temel olarak, ortaya çıkan ihtiyacın en iyi fiyat-kalite dengesinde ve makul süredetemin edilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası ve ulusal metinler dikkate alındığında kamu alımlarının amacınaulaşılabilmesi için uyulması zorunlu ilke ve kurallar geliştirildiği görülmektedir. Alana özgü çalışmalarincelendiğinde temel olarak rekabet, saydamlık, en uygun alım, eşit muamele ve güvenirlik gibi ilkelere vurguyapıldığı anlaşılmaktadır. Çalışmada kamu ihale sisteminin öngörüldüğü şekilde işlemesi için gerekli ilkelerdenrekabet ilkesinin kavramsal ve uygulama boyutu analiz edilmektedir. Öte yandan kamu ihale sisteminindüzenlenme ve denetlenme zorunluluğundan kaynaklı olarak kurulan Kamu İhale Kurumu tarafından 2012-2016 yılları arasında rekabet ilkesinin ihlali nedeniyle ihalenin iptaline karar verilen itirazen şikâyet başvurularıincelenmiştir. Analiz sonucunda yıllar itibarıyla Kurum tarafından iptal edilen ihalelerin azalma eğilimindeolduğu, ancak rekabet ilkesi nedeniyle iptaline karar verilen ihalelerin payının düzenli bir seyir izlediği tespitedilmiştir. Ayrıca rekabetin ihlal edilmesinde bazı idarelerin diğer idarelere kıyasla öne çıktığı ve rekabetinağırlıklı olarak ihale dokümanı düzenlemelerinden kaynaklı olarak kısıtlandığı görülmüştür
Anahtar Kelimeler: Kamu alımları, Rekabet, Şikâyet mekanizması, Uyuşmazlık kararları

Kaynakça

Referans 1Alyanak, Servet (2014), “Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşmasına Genel Bir Bakış ve BuAnlaşmanın Avrupa Birliği’nde Uygulanması”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 22(1): 85-119.
Burcu Zernişan ÖCAL ÇİFTÇİ,Hakkı Hakan YILMAZ