Cilt: 5 Sayı : 1
Ameliyat Sürecindeki Hastaların Konfor Düzeyleri ve Hemşirelik Bakımları
Emel YILMAZ,Dilek ÇEÇEN,Hülya KIZIL TOĞAÇ,Senan MUTLU,Havva KARA,Arzu ASLAN

1.4K 129

Öz Amaç:Araştırma ameliyat sürecindeki hastaların konfor düzeyleri ile hemşirelikbakımlarını belirlemek amacıyla yapıldı.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırmaya Mart -Eylül2017 tarihleri arasında Türkiye'nin batı bölgesindeki bir üniversitehastanesinin ortopedi kliniğinde ameliyat yapılan 108 hasta alındı. Araştırmanın verileri kişisel bilgiformu, Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası (hasta) (KPHBS) vePerianestezi Konfor Ölçeği (PKÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizindetanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis Varyans analizive Spearman Korelasyon analizi kullanıldı.Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 49,50±17,56yıl ve %53,7'si erkektir. Hastaların %54,6’sının genel anestezi aldığı,%42,6'sının ameliyathanede ve %50,9'unun ayılma odası/yoğun bakımda geçirdiğisüreyi açık ve net olarak hatırladığı ve %60,2'sinin aldığı bakımı iyi olarakdeğerlendirdiği belirlendi. Hastaların KPHBS ve PKÖ puan ortalamaları sırasıile 111,19±21,38 ve 4,26±0,58 olarakbulundu. Araştırma grubunda spinal-epidural anestezi alan, ayılma odasından veameliyathaneden çıkışı açık ve net olarak hatırlayan, ameliyathanedeki duygudurumunu ve aldığı tedavi ve bakımı iyi olarak değerlendiren hastaların KPHBSve PKÖ puanları daha yüksek olarak bulundu (p<0,05). KPHBS ile PKÖ puanlarıile arasında pozitif yönde orta düzey korelasyon belirlendi (rs=0,400,p=0,000).Sonuç:Araştırma sonucunda hastaların aldıkları hemşirelik bakım kalitesini iyi olarakdeğerlendirdikleri ve ameliyat sürecinde konfor düzeylerinin orta derecedeolduğu saptandı. Konfor düzeyini arttırmak için cerrahi hemşirelerininhastaların bireysel özelliklerine göre hemşirelik girişimlerini planlamalarıönerilmektedir
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, Konfor, Ameliyat Süreci, Bakım Kalitesi

Kaynakça

1. Akyüz N. Ameliyat sırası bakım uygulamaları. İçinde: Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N, eds. Cerrahi hemşireliği uygulama rehberi. 1. baskı, İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti., 2011; 21-32.2. Kanan N. Ameliyat sırası hemşirelik bakımı. İçinde: Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, eds. Cerrahi hemşireliği ı. 1. baskı, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2012; 1-38.3. Özbayır T. Ameliyat dönemi bakım. İçinde: Karadakovan A, Eti Aslan F, eds. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. 3. baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., 2014; 239-77.4. Yavuz M. Ameliyat öncesi bakım. İçinde: Karadakovan A, Eti Aslan F, eds. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. 3. baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., 2014; 223-8.5. Cimili C. Cerrahide anksiyete. Klinik Psikiyatri. 2001;4:182-6.6. Rosibel Prieto S. Care to the human being in the perioperative process. İçinde: Uluslararası Katılım ile 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Kongre Kitabı. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2013; 4.7. Kolcaba K. Comfort theory and practice: a vision for holistic health care and research. Springer Publishing Co, New York; 2003;1-264.8. Çınar Yücel Ş. Kolcaba’nın konfor kuramı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2011; 27 (Ek 2):79-88.9. Terzi B, Kaya N. Konfor kuramı ve analizi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;20 (Ek 1):67-74.10. Wilson L, Kolcaba K. Practical application of comfort theory in the perianesthesia setting. J Perianesth Nurs. 2004;19 (Ek 3):164-73.11. Tea C. Intraoperative nursing management. Intraoperative nursing management. İçinde: Smeltzer SC, Bare BG, eds. Brunner and Suddarth’s Texbook of Medical Surgical Nursing. 10. Edition, A Wolters Kluwer Company, 2004; 417-9.12. Tan G. Ameliyathane hemşiresinin bir günü. İçinde: Uluslararası Katılım ile 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Kongre Kitabı. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2013; 118.13. Erdil F. Ameliyatta (İntraoperatif) hasta bakımı. İçinde: Erdil F, Özhan Elbaş N, eds. Cerrahi hastalıkları hemşireliği. 7. baskı, Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., 2016; 115-22.14. Aksoy G. Cerrahi ve cerrahi hemşireliği. İçinde: Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, eds. Cerrahi hemşireliği I. 1. baskı, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2012; 1-38.15. Eyi S, Kanan N, Akyolcu N, Levhi Akın M, Acaroğlu R. Ameliyat sırasında uygulanan hemşirelik bakımının hastalar tarafından değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull. 2016;15 (Ek 2):159-70.16. Leinonen, T. The quality of perioperative care, developing a patient-oriented measurement tool, Turku-Finland, 2002. 17. Dönmez YC, Özbayır T. Validity and reliability of the 'Good Perioperative Nursing Care Scale' for Turkish patients and nurses. J Clin Nurs. 2010;20 (Ek 1-2):166-74.18. Kolcaba K. Comfort Care: A framework for perianesthesia nursing. J Perianesth Nurs. 2002;17 (Ek 2):102-14.19. Üstündağ H, Eti Aslan F. Perianestezi konfor ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Turkiye Klinikleri J Nurs. 2010;2 (Ek 2):94-9.20. Özbayır T, Demir F, Candan Y, Coşkun İ, Dramalı A. Hastaların perioperatif döneme ilişkin izlenimlerinin incelenmesi. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003;6 (Ek 1):14-23.21. Oflaz F, Varol H. Yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010;17 (Ek 1):1-7.22. Çevik Acar E, Yıldız Fındık Ü. Ameliyathanede hastaların hemşirelik bakim kalitesi hakkında düşüncelerinin ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;18 (Ek 4):268-73.23. Arslan S, Taylan S, Deniz S. Nöroşirürji hastalarının ameliyat öncesi anksiyete düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 20 (Ek 1):17-21.24. Duman AY, Yılmaz E. Ortopedi ameliyatlarında perioperatif hipotermi insidansı ve risk etmenleri. Cukurova Med J. 2016; 41 (Ek 4):687-94.25. Aksu C, Kuş A, Gürkan Y, Solak M, Toker K. Kocaeli Üniversitesi ameliyathanesi postoperatif hipotermi insidansı araştırması. Turk J Anaesth Reanim. 2014;42:66-70.26. Knaepel A. Inadvertent perioperative hypothermia: a literature review. J Perioper Pract. 2012;22(3):86-90. 27. Johansson K, Nuutila L, Virtanen N, Katajisto J, Salantera S. Preoperative education for orthopaedic patients: systematic review. J Adv Nurs. 2005;50 (Ek 2):212–3.28. Yavuz M. Ameliyat öncesi öğretimin ameliyat sonrası komplikasyonlara ve hasta memnuniyetine etkisi. HEMAR-G. 2002;4 (Ek 1):40-51.29. Asilioglu K, Celik SS. The effect of preoperative education on anxiety of open cardiac surgery patients. Patient Educ Couns. 2004;5:65–70.30. Wilhelm D, Gillen S, Wirnhier H, Kranzfelder M, Schneider A, Schmidt A, et al. Extended preoperative patient education using a multimedia DVD-impact on patients receiving a laparoscopic cholecystectomy: a randomised controlled trial. Langenbecks Arch Surg. 2009; 394:227–33.31. O’Donnell KF. Preoperative pain management education: a quality improvement project. J Perianesth Nurs. 2015;30 (Ek 3):221-227.32. Büyükünal Şahin P. Ameliyat geçiren hastalarda konfor düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Medipol Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016, İstanbul, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. S. Rızalar).33. Gurcayir D, Karabulut N. The effects of the training provided to patients who are scheduled for hip prosthesis surgery on the level of postoperative comfort and daily activities. International Journal of Caring Sciences. 2017;10 (Ek 1):403.
Emel YILMAZ,Dilek ÇEÇEN,Hülya KIZIL TOĞAÇ,Senan MUTLU,Havva KARA,Arzu ASLAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.