Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 145 - 160 2019-10-18
The Moderating Role of Emotional Intelligence on the Effect of Common Vision Creation Behavior in Leadership on Firm Performance
Liderlikte Ortak Vizyon Oluşturma Davranışının İşletme Performansına Etkisinde Duygusal Zekanın Düzenleyici Rolü
Ayşe İpek KOCA BALLI,Kemal Can KILIÇ
14 261

Çalışmanın amacı; kadın girişimcilerin etkili liderlik davranışlarından biri olan ortak vizyon oluşturma davranışının işletme performansına etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolü olup olmadığını belirlemektir. Araştırma tanımlayıcı türde tasarlanmış olup gerekli veriler, anket yöntemi ile toplanmıştır. Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde faaliyet gösteren kadın girişimciler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 535 kadın girişimciye anket uygulanmış, anket sonuçları analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda,  ortak vizyon oluşturma davranışının işletme performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ortak vizyon oluşturma davranışı ile işletme performansı ilişkisinde duygusal zekanın düzenleyici bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Böylece ortak vizyon oluşturma davranışının varlığının duygusal zekanın daha yüksek olduğu durumlarda işletme performansına daha fazla katkı sağladığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler

Acar, F. (2002). Duygusal zeka ve liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-7808-5807Yazar: Ayşe İpek KOCA BALLI (Sorumlu Yazar)Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-1248-3321Yazar: Kemal Can KILIÇ Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Ayşe İpek KOCA BALLI
Kemal Can KILIÇ