Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 43 Sayfalar 67 - 81 2013-08-01
THE EFFECT OF MICRO-TEACHING TECHNIQUE ON TURKISH TEACHER CANDIDATES' PERCEPTIONS OF EFFICACY IN LESSON
MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖGRETİMİ PLANLAMA, UYGULAMA VE DEGERLENDİRME
İbrahim Seçkin AYDIN
19 261

Abstract Technological developments affect all areas of human life. These effects also reflect on educational settings which are re-arranged to adapt to the age via technology. The aim of this study is to investigate the effect of micro teaching used in teacher training on Turkish language teacher candidates' perceptions of efficacy in lesson planning, implementation, and evaluation. The purpose of this technique is to identify and improve teacher candidates' weaknesses. Teacher candidates in their 3rd year at a Turkish Language Teaching Department formed the sample of the study. A pre-test-post-test experimental design with a control group model was used in the study. Multivariate ANOVA model which is used to analyze the data collected by split-plot designs was also used in this study. The data was analyzed using SPSS version 15. According to the results, the perception of efficacy in lesson evaluation in the experimental group was significantly higher than that of the control group. Key Words: micro teaching, Turkish Teacher candidates, lesson planning, implementation, and evaluation.
Öz Teknolojik gelişmeler insanoğlunun yaşamındaki tüm alanlarda etkisini gösterir. Bu etkiler eğitim ortamlarına da yansır. Teknoloji aracılığıyla eğitim ortamları yeniden düzenlenerek çağa uygun hâle getirilir. Bu çalışmanın amacı, eğitim ortamlarının önemli bir parçası olan öğretmenlerin yetiştirilmesinde kullanılan mikro öğretim tekniğinin, öğretmen adaylarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme yeterliklerine yönelik algılarına saptamaktır. Bu öğretim tekniğinin amacı öğretmen adaylarının zayıf yanlarını ortaya çıkarmak, düzeltmek ve öğretmenlik becerilerini düzeltmektir. Çalışmanın örneklemini Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören üçüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Arastirmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın desenini iki faktörlü desenlerde toplanan verilerin analizinde sıklıkla kullanılan çok faktörlü ANOVA modeli (Büyüköztürk, 2010) oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizi SPSS 15 paket programında yapılmıştır. Araştırma sonunda Türkçe öğretmen adaylarının mesleki değerlendirme yeterlilik algıları deney grubu lehine anlamlı çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: mikro öğretim, Türkçe öğretmen adayları, öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme.

Anahtar Kelimeler

Akkoyunlu, B.;Orhan, F.; Umay, A. (2005). A Study on Developing Teacher Self Effıcacy Scale For Computer Teachers. H. U. Journal of Education, 29, 1-8.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
İbrahim Seçkin AYDIN