Yıl 2019, Cilt: 29 Sayı : 1 Sayfalar 80 - 88 2019-01-15
TERMOMEKANİK YAŞLANDIRMANIN FARKLI SERAMİK ABUTMENTLARA SAHİP İMPLANTLARIN STABİLİTESİNE ETKİSİ
Merve BANKOĞLU GÜNGÖR,Seçil KARAKOCA NEMLİ,Meral BAĞKUR,Mustafa KOCACIKLI
17 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, 3 farklı seramik abutment kullanılarak restore edilen dental implantların termomekanik yaşlandırma öncesinde ve sonrasında stabilitelerinin Rezonans Frekans Analizi yöntemi ile değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Lityum disilikat abutment, Prefabrike zirkonya abutment ve Zirkonya abutment olmak üzere üç çalışma grubu (n=5) oluşturuldu. Lityum disilikat ve zirkonya abutment gruplarında, deney örneklerinin elde edilmesi amacıyla, model üzerinde üst sağ birinci kesici diş boşluğuna yerleştirilen implantın, komşu dişlerin ve kapanış ilişkisinin dijital ölçüsü alındı. Sanal modeller üzerinde abutment ve lityum disilikat kron restorasyonları tasarlandı ve üretildi. Prefabrike zirkonya abutment grubunda ise, firma tarafından üretilen hazır zirkonya abutment üzerine lityum disilikat kron restorasyonları tasarlanarak üretildi. Abutment-implant bağlantısı sağlanan tüm örnekler, sıcaklığı 50C–550C olan suda 1000 kez ısı döngüsüne ve 50 N’luk kuvvet ile 200000 mekanik siklusa maruz bırakıldı. Yaşlandırma sonra- sında, abutment ve kronlar çıkarıldı. İmplantların üzerine üretici firmaya ait Smartpeg’ler yerleştirildi. İmplant stabilite katsayısı (ISQ) değerleri, yaşlandırma öncesi ve sonrasında dört farklı bölgeden (bukkal, palatal, mezial ve distal) ölçüle- rek kaydedildi. ISQ değerlerinin karşılaştırılması için iki-faktör- lü tekrarlanan ölçümlü varyans analizi kullanıldı. Hesaplama ve yorumlamalarda % 5’lik önem düzeyi dikkate alındı. Bulgular: Varyans analizi sonucunda materyalxtermo- mekanik yaşlandırma interaksiyonunun istatistiksel olarak önemli olmadığı (P>.05),  materyal ve termomekanik yaşlandırma faktörlerinin ise istatistiksel olarak önemli olduğu bulundu (P<.05). ISQ değerleri termomekanik yükleme sonrası önemli derecede azaldı (P<.05). Bonferroni testi so- nuçları incelendiğinde; Prefabrike zirkonya abutment gru- bunun Lityum disilikat abutment grubundan anlamlı derecede yüksek ISQ ortalamasına sahip olduğu görüldü (P<.05). Sonuç: İmplantların yükleme sonrasında stabilitelerindeki değişimi gösteren ISQ değerlerinin azalması, implant ve kemik ara yüzünün sağlamlığında azalmaya işaret olabilir. Ancak bu çalışmada elde edilen sonuçlar yorumlanırken, implantı çevreleyen akrilik rezin materyalinin canlı kemik dokudan farklı özellikler gösterdiği göz önüne alınmalıdır. Anahtar Kelimeler: Dental implant, Seramikler, Dental implant-kaide tasarımı EFFECT OF THERMOMECHANICAL AGING ON THE STABILITY OF IMPLANTS WITH DIFFERENT CERAMIC ABUTMENTS Aim: The purpose of the present study was to evaluate the stability of the dental implants with different ceramic abutments before and after thermomechanical aging by Resonance Frequency Analysis. Material and Methods: In the present study, three experimental groups (n=5) were generated as: Lithium disilicate abutment, Prefabricated zirconia abutment, and Zirconia abutment. For producing the lithium disilicate abutments and Zirconia abutments, digital impressions were taken from the implants which were inserted on the model into the missing area of the upper right central tooth, adjacent and opposite teeth, and buccal side. Abutments and lithium disilicate crown restorations were designed and milled. In the Prefabricated zirconia abutment group, zirconia abutments which were prefabricated by the manufacturer were used. All specimens which the implant-abutment connection was done were subjected to 1000 thermal cycles at 5-55 centigrade degrees water and 200000 mechanical cycles with 50 N load. The abutments and crowns were removed after aging. Manufacturer’s Smartpegs were inserted onto the implants. Implant stability quotient (ISQ) values were measured from the four different sections (buccal, palatal, mesial, and distal) before and after the thermomechanical aging and recorded. Two-way Analysis of Variance with repeated measures was used to compare the ISQ values. The alpha level was set at 5%. Results: Variance analysis showed that materialx thermomechanical aging interaction was not significant (P>.05); however, the effects of the material and thermomechanical aging factors were found to be significant (P<.05). ISQ values were significantly decreased after the thermomechanical aging (P<.05). According to the Bonferroni results, Prefabricated zirconia abutment group showed significant higher ISQ mean values than Lithium disilicate abutment group (P<.05). Conclusion: Decrease on the ISQ values after aging may be a sign of the decrease on the durableness of implant-bone interface. However, it must be under consideration to evaluate the results of the present study that acrylic resin has different properties than living bone tissue.Key Words: Dental implant, Ceramics, Dental Implant-Abutment Design 

Anahtar Kelimeler

Dental implant, Seramikler
1. Brånemark PI, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lindström J, Hallén O, Ohman A. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. Scand J Plast Reconstr Surg Suppl 1977;16:1-132.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-4002-6390Yazar: Merve BANKOĞLU GÜNGÖR

Orcid : 0000-0003-4918-5504Yazar: Seçil KARAKOCA NEMLİ

Orcid : 0000-0001-6487-3984Yazar: Meral BAĞKUR

Orcid : 0000-0003-2790-3982Yazar: Mustafa KOCACIKLI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Merve BANKOĞLU GÜNGÖR
Seçil KARAKOCA NEMLİ
Meral BAĞKUR
Mustafa KOCACIKLI