Yıl 2019, Cilt: 21 Sayı : 4 Sayfalar 956 - 978 2019-12-29
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALMANIN BANKALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
Burcu GERGİN,İlker KIYMETLİ ŞEN
21 261

Öz Kurumsal yönetim bir şirketin beşeri ve finansal sermayeyi elde etmesine, daha yüksek performans göstermesine ve bu sayede uzun vadede hem topluma hem de paydaşlarına ekonomik değer yaratmasına olanak sağlayan kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar bütünüdür. Bu çalışmanın amacı, 2012-2017 yılları arasında hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 9 bankanın kurumsal yönetim endeksinde yer almalarının finansal performanslarına etkisini ölçmektir. Bu amaçla 2017 yılı sonu itibariyle BİST’de işlem gören ve 3’ü kurumsal yönetim endeksinde yer alan toplam 9 bankanın finansal tablolarından toplanan veriler kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Borsa İstanbul, Panel Veri Analizi, XKURY, Banka Performansı
Acar M., H. Temiz ve M. B. Karan. 2013. “BİST (Borsa İstanbul) Kurumsal Yönetim Endeksinde (XKURY) Yer Alan Şirketlerin Getiri ve Performans Analizi: Olay Çalışması Örneği”, 17. Finans Sempozyumu, Muğla, (23-26 Ekim).Acaravcı Kakilli, S., Y. S. Kandır ve A. Zelka. 2015. “Kurumsal Yönetimin BİST Şirketlerinin Performanslarına Etkisinin Araştırılması”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1).Adeusi O. S., I. N. Akeke ve O. F. Aribaba. 2013. “Corporate Governance and Firm Financial Performance: Do Ownership and Board Size Matter?”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, 2-3, (November). Aggarwal P. 2013. “Impact of Corporate Governance on Corporate Financial Performance”, IOSR Journal of Business and Management, 13-3, (September-October).Aksu M. ve S. Aytekin. 2015. “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu ile Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Üzerine Bir Uygulama”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 13.Aktan C. C. 2006. Kurumsal Şirket Yönetimi, İyi Şirket Yönetimi İçin Kurallar ve Kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Araştırmalar Serisi, No: 4, Yayın No: 196, Ankara. Çarıkçı H. İ, Ş. Kalaycı ve Y. İ. Gök. 2009. “Kurumsal Yönetim-Şirket Performansı İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1).Çonkar K., C. Elitaş ve G. Atar. 2011. “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki (XKURY) Firmaların Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi İle Ölçümü ve Kurumsal Yönetim Notu İle Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61 (1).Dağlı H., H. Ayaydın ve K. Eyüboğlu. 2010. “Kurumsal Yönetim Endeksi Performans Değerlendirmesi: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48 (1). Dalğar H. ve İ. Çelik. 2011. “Kurumsal Yönetimin İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir İnceleme”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 48 (557). Doğru C. 2011. “Karlılığın Belirleyicileri Analizi: Teori ve Orta Ölçekli Bir Banka Uygulaması”, Maliye ve Finans Yazıları, 1 (91).9 Ege İ., E. E. Topaloğlu ve M. Özyamanoğlu. 2013. “Finansal Performans İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BİST Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9). Erdoğan M. ve S. M. Öztürk. 2016. “Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Performansına Etki Eden Oranların İncelenmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Özel Sayı (1).Ersoy E., A. Bayraktaroğlu ve F. Şamıloğlu. 2011. “Türkiye’de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı (Tobin-Q ve Anormal Getiri) Arasındaki İlişkinin Analizi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 48 (554).Esendemirli E. ve E. Acar Erdener. 2016. “Finansal Performans ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi 2013-2014 Yılları Karşılaştırması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18, Özel Sayı (1). Gökçen Z., A. Sözüer ve C. C. Arslantaş. 2012. “Yönetim Kurulu Özellikleri ve Şirket Performansları: İMKB Kurumsal Yönetim ve İMKB 50 Endekslerindeki İşletmelerin Karşılaştırılması”, Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 23 (72). Gujarati N.D. 2004. Basic Econometrics, Fourt Edition, McGraw-Hill Education. Güneş N. 2015. “Banka Karlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (3).Islam J., M. Sathye ve H. Hu. 2015. “Examining the Relationship Between Corporate Governance and Bank Performance in Bangladesh”, South African Journal of Business Management, 46 (4). Kara E., D. Erdur Acar ve L. Karabıyık. 2015. “Effects Of Corporate Governance Level On The Financial Performance Of Companies: A Research on BIST Corporate Governance Index (XKURY)”, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 15 (2).Karamustafa O., İ. Varıcı ve B. Er. 2009. “Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17).Karayel M. ve İ. Y. Gök. 2009. “Kurumsal Yönetim-Performans İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı Halka Açık Şirketlerde Bir Araştırma”, Akademik Fener Dergisi, 7 (12).Kılıç S. 2011. “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine Dahil Olan Şirketlerin Getiri Performanslarının Ölçülmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 48 (552). Kula V. ve E. Baykut. 2014. “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (3). Kula V. ve E. Baykut. 2013. “Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almanın Mevduat Bankalarının Performansına Etkisi: BİST Örneği”, Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 15 (2).Okereke J. E., S. Abu ve I. G. Anyanwu. 2011. “Impact of Corporare Governance on Performance of Nigerian Deposit Money Banks”, Indian Journal of Corporate Governance, 4-2, (July-December).Pamukçu F. 2011. “Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 50.Pašić P., B. Bratina ve M. Festić. 2016. “Corporate Governance of Banks in Poland and Slovenia”. Our Economy (Nase Gospodarstvo), 62-3, (September).Reis G. Ş., Y. Kılıç ve F. M. Buğan. 2016. “Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72.Sakarya Ş. 2011. “BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Eventstudy) Yöntemi İle Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13).Saldanlı A. ve M. Aydın. 2016. “Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi: Türkiye Örneği”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 24.Samırkaş C., M. S. Evci ve B. Ergün. 2014. “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (8).Samson O. ve B. Tarila. 2014. “Corporate Governance and Financial Performance of Banks: Evidence from Nigeria”, Acta Universitatis Danubius: Oeconomica, 10 (3).Sarıtaş H., G. S. Uyar Kangallı ve A. Gökçe. 2016. “Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11 (1).Soba M., I. Erem ve F. Ceylan. 2016. “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Banka Etkinliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (25). Şengür D. E. ve A. S. Özbek Püskül. 2011. “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı ve İşletme Performansının Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31.Tükenmez M. N., G. A. Gençyürek ve İ. M. Karakelleoğlu. 2017. “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirketlerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 8 (1). Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. 2011. Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı.TÜSİAD. 2002. Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, Yayın No: 336, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul.Ünlü U., N. Yalçın ve İ. Yağlı. 2017. “Kurumsal Yönetim Ve Firma Performansı: TOPSIS Yöntemi İle BİST 30 Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1).Wahyudin A. ve B. Solikhah. 2017. “Corporate Governance Implementation Rating in Indonesia and Its Effects on Financial Performance”, The International Journal of Effective Board Performance, 17 (2).Yavuz S., S. Yıldırım ve B. Elmas. 2015. “Kurumsal Yönetim Endeksi ile Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi: BİST’de Bir Uygulama”, Erzincan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2).Yenice S. ve T. Dölen. 2013. “İMKB’de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Firma Değeri Üzerine Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19).
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5264-3006Yazar: Burcu GERGİN Kurum: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-6175-3397Yazar: İlker KIYMETLİ ŞEN (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Burcu GERGİN
İlker KIYMETLİ ŞEN