Cilt: 6 Sayı : 1
Kişilik ve Psikolojik Şiddete Uğrama: Psikolojik Şiddetin Üç Türü ve İşyerinde Sonuçları
Personality and Experience of Mobbing: Three Types of Mobbing and the Consequences at the Workplace
Doruk UYSAL IRAK

22 129

Bu araştırma nörotisizm ve farklı zorbalık türleri arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca üç tür zorbalık ile çalışan tutumları ve birey-örgüt uyumu arasındaki ilişkilerin rolü de incelenmiştir. Üçyüzyirmidokuz çalışandan anket yöntemiyle toplanan veriler önerilen modelde Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak test edilmiştir.
The study aims to 
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acar, P., Kıyak, M. & Sine, B. (2014). The relationship between organizational culture and mobbing: An application on construction companies. Journal of Workplace Behavioral Health, 29(4), 281-298.
Doruk UYSAL IRAK