Yıl 1989, Cilt: 23 Sayı : 4 Sayfalar 178 - 183 2013-07-30
PULPEKTOMİ İLE AYNI ANDA YAPILAN RETROGRAD HİSTOACRYL DOLGU SONRASI PERİAPİKAL MEMBRANDAKİ MİKROBİYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI-INVESTIGATION OF THE MICROBIOLOGICAL VARIATIONS AT THE PERIAPICAL TISSUE AFTER RETROGRAD HİSTOACRYL FILLING THAT IS WIT
Servet HARPUTLUOĞLU,Faik ÇOKPEKİN,Ertuğrul ERDOĞAN
22 261

Öz  INVESTIGATION OF THE MICROBIOLOGICAL VARIATIONS AT THE PERIAPICAL TISSUE AFTER RETROGRAD HİSTOACRYL FILLING THAT IS WITH PULCEMTOMY AT THE SAME TIME Anahtar Kelimeler : Pulpektomy, Retrograd Dolgu, Histoacryl, Periapikal Membran. Dişhekimliği dünyasında bir çok kanal dolgu maddesi araştırılmış ve kullanılmıştır. Tüm kanal dolgu maddelerinde çeşitli özellikler aranmıştır. Bu özelliklerden en önemlisi kullanılan kanal dolgu maddesinin non irritan, dezenfektan ve non rezorbabl olmasıdır. Özellikle periapikal membranda irritan etki göstermemesi ve mikroorganizmalara etkili olması vurgulanmıştır. Araştırma 6 erişkin köpeğin 24 dişi üzerinde uygulanmıştır.Apical foramenleri tıkamak için histoacryl (-n-Butyl-2-CyanoacryIate) kullanılmıştır. Deney hayvanları genel anestezi ile uyutulmuştur. Operasyon öncesi deney hayvanları 3 gruba ayrılmıştır. Her grupta 2 deney hayvanının 8 adet dişi üzerinde çalışılmıştır. Sonuç olarak; 15-30 günlük olgulardan patojen mikroorganizmalar, pseudomonas aeruginosa ve beta hemolitik streptekoklar izole edilirken 60 günlük olgulardan hiçbir mikroorganizma izole edilmemiştir. Key Words: Pulpectomy, Retrograd Filling, Histoacryl, Periapical Membran. In the world of dentistry many root canal filling materials have been investigated and used. All of those filling materials have been required to certain specialities. Most important specialitiy is that the filling material used, to be non-irritant disinfectant and nonresobable. Especially it is stressed that it does show irritant effect on periapical membrane and to be effective on microorganisms.Research has applied on 24 teeth of 6 adult dogs. To plug apical foramens, histoacryl (-n-Butyl-2 Cyanoacrylate) has been used. Experiment animals have put on to sleep by general anasthesia. Experiment animals have been divided into 3 groups before operation. In each group work is applied on 8 teeth of 2 experiment animals.As a result: While, patogen microorganisms, pseudomonas aeruginosa and beta hemolitic streptococus have been removed from 15 day events, only pseudomonas aeruginosa have been removed from 30 day events, no 60 day events.  

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Temmuz 2013


Makalenin Yazarları
Servet HARPUTLUOĞLU
Faik ÇOKPEKİN
Ertuğrul ERDOĞAN