Yıl 2017, Cilt: 20 Sayı : 37 Sayfalar 97 - 114 2017-06-01
Emotional Intelligence Level Can Be Increased in Young Age: A Preliminary Study Conducted by The University Students
DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYESİ GENÇ YAŞTA ARTIRILABİLİR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILMIŞ BİR ÖN ÇALIŞMA
Bülent ŞEN
8 261

The importance of emotional intelligence is increasing day by day in all areas of social life and every profession. In this research, it is aimed to observe the EQ marks of state department of social work students by giving them EQ training during the classroom sessions. The research is conducted using a quasiexperimental pretest-intervention-posttest design. The study group consisted of 76 students from Department of Social Services at the * Yrd. Doç. Dr. KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet Bölümü, drbulentsen@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1752-18766European University of Lefke. The EQ training program was carried out as part of the social work with individuals and social work with groups courses and the duration was three hours per week during the 16-week semester. In this research, EQ Inventory which was developed by Reuven Bar-On 1997 and adopted to be applied in Turkey by Acar 2001 was used and Cronbach Alfa was 0.92 α = .92 . Statistical analyses a independent t-test were used in the research. At the end of the study, when the results for pre-test and post-test were analysed; it was observed that there were statisticaly significant differences on four of the Bar-On EQ-i’s five main scale; intrapersonal skills, adaptability, stress management, and general mood and six sub-scale of the 15; assertiveness, self-regard, problem solving, stress tolerance, optimism and happiness. It could be concluded that, EQ training would have positive impact on EQ
Duygusal zekâ toplumsal yaşamın her alanında ve her meslekte önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Bu araştırmada; Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerine bir yarıyıl ders döneminde duygusal zekâ eğitimi verilerek duygusal zekâ puanlarındaki değişimin gözlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada; ön-test-müdahale süreci-son-test dizaynlı yarı deneme modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu; Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde okuyan 76 öğrenci oluşturmuştur. Duygusal zekâ eğitim programı bireylerle sosyal hizmet ve gruplarla sosyal hizmet dersleri esnasında 16 haftalık ders dönemi içerisinde haftada üçer saat olarak uygulanmıştır. Araştırmada, Reuven Bar-On 1997 tarafından geliştirilen ve Acar 2001 tarafından Türkçe’ye uyarlanan duygusal zekâ envanteri EQ-i kullanılmış olup Cronbach Alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .92’dir. Analizler SPSS bağımlı örneklem t testi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda; EQ-i duygusal zekâ envanterinin beş ana boyutunun dördünde kişisel beceriler, uyumluluk, stres yönetimi ve genel ruh durumu ve 15 alt boyutun altısında kararlılık, kendine saygı, problem çözme, strese dayanıklılık, iyimserlik ve mutluluk istatistiki olarak anlamlı bir artışın olduğu tespit edilmiştir. Duygusal zekâ eğitiminin duygusal zekâ üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir

Anahtar Kelimeler

Acar, F. T. (2001). Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Göreve Yönelik ve İnsana Yönelik Liderlik Davranışları İle İlişkisi: Banka Şube Müdürleri Üzerine Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- tüsü, İstanbul. YÖK Tez No: 105020.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Bülent ŞEN