Cilt: 11 Sayı : 42
İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION CURRICULA IN TERMS OF TEACHERS' VIEWS
Murat TUNCER,Hasan Güner BERKANT

27 129

Öz Bu araştırmanın genel amacı, 2005 yılında uygulanmaya başlanan ilköğretim ve ortaöğretim programlarının öğretmen görüşleri açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde ve betimseldir. Araştırmanın örneklemini 270 ilköğretim ve ortaöğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin öğretim programlarına yönelik görüşleri 64 maddelik bir ölçek ile toplanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin programların içerik boyutuna yönelik görüşlerinin olumlu, diğer boyutlara ve programın tamamına yönelik kararsız görüşte olduğu; programlara yönelik görüşlerinin cinsiyete göre değişmediği; sınıf öğretmenlerinin programlara yönelik görüşlerinin branş öğretmenlerine kıyasla daha olumlu olduğu; kıdemi 21 yıl ve üzeri olanların görüşlerinin daha düşük kıdemdekilere kıyasla daha olumlu olduğu; ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin görüşlerinin diğer kademelerde ve birden fazla kademede görev yapanlara kıyasla daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İlköğretim ve ortaöğretim programları, program değerlendirme, öğretmen görüşleri.
Abstract The main purpose of this study is to investigate the primary and secondary education curricula, which was applied in 2005, in terms of teachers' views. This is a survey and descriptive research. The sample of the study includes a total of 270 primary and secondary school teachers. Teachers' views were determined by a questionnaire with 64 items. At the end of the study it is determined that, teachers' views on content dimension of the curricula are positive, but they are undecided about other dimensions and the whole of the curricula; their views on curricula don't differ according to their genders; the views of classroom teachers are more positive than of the branch teachers; the views of teachers with 21 service years and above are more positive than of the teachers with less service years; the views of the teachers working in first grade primary schools are more positive than those of the teachers working in other grades and multiple grades Key Words: Primary and secondary education curricula, curriculum evaluation, teachers' views.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acat, M. B. ve Uzunkol, E. D. (2010a). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,29,337-356.
Murat TUNCER,Hasan Güner BERKANT