Cilt: 11 Sayı : 40
İNGİLİZCE DERSİNDE ZİHİN HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, KALICILIĞA, DERSE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF USING MIND MAPPING IN ENGLISH COURSEON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT, RETENTION, VIEWS AND ATTITUDES TOWARDS THE COURSE
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ,Alper YETKİNER

18 129

Karma araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın amacı, ilköğretimde İngilizce öğretiminde zihin haritası kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve kalıcılığa etkisini incelemek, uygulamalara ilişkin ders öğretmeninin ve uygulamaya katılan öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma Elazığ ili Yücel İlköğretim Okulu'nda altıncı sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada hem nicel hem de nitel verilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılırken, nitel boyutta ise görüşme ve gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmada bir deney bir de kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubunda dersler zihin haritası tekniği ile işlenirken, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı testi, tutum ölçeği, gözlem ve görüşme formları kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlikleri hesaplanmıştır. Testin ortalama güçlüğü 0.65, KR-20 güvenirlik katsayısı ise 0.74 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin KMO değeri 0.75 olarak bulunurken, Bartlett testi sonucu 1053.799 olarak saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur. Nicel araştırmaların analizinde Levene testi, bağımsız gruplar t-testi, eşli gruplar ve MWU testleri kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde NVIVO kullanılarak yorumlar yapılmıştır. Araştırma sonucunda zihin haritası kullanımının, İngilizce öğreniminde öğrencilerin akademik başarısını ve derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir. Görüşme ve gözlem sonuçları da zihin haritası uygulamasının öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine olumlu katkılar sağladığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Zihin haritası, geleneksel öğretim yöntemi, İngilizce öğretimi, İngilizce dersi, başarı testi, tutum ölçeği, gözlem, görüşme.
The purpose of this study, which is based on mixed research model, is to examine the effects of mind mapping on academic achievement, attitudes and retention in teaching English to primary school pupils and to determine the views of English teacher and the students towards the experiment. The research was administered on sixty grade students enrolled at Yücel Elementary School in Elazığ city. Both quantitative and qualitative data were utilized in the study. In quantitative part, pretest-posttest control group was used. In qualitative part of the study interview and observation techniques were used. The study included one experimental and one control group. While mind mapping was used in experimental group, traditional teaching method was used in control group. experimental group. An achievement test, attitude scale, interview and observation forms were utilized in the study as the data collection tool. Validity and reliability of the data collection tools were calculated. The mean score of the achievement test was calculated to be 0.65, KR-20 reliability coefficient was measured to be 0.74. KMO of the scale was calculated to be 0.75, Bartlett's test was measured to be 1053.799. Cronbach's Alpha reliability coefficient was calculated to be 0.82. NVIVO program was used to analyze qualitative data and the results were interpreted. With the study, it was determined that using mind mapping increased students' academic achievement in learning English and affected their attitudes positively. The results of interview and observation proved that mind mapping helped students English better. Keywords: Mind map, traditional teaching method, teaching English, English course, achievement test, attitude scale, observation, interviewing.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abi-El-Mona, I. & Adb-El-Khalick, F. (2008). The influence of mind mapping on eight graders’ science achievement. School Science and Mathematics, 108(7), 298-312.
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ,Alper YETKİNER