Cilt: 16 Sayı : 1
Kadın, Erkek, Ya Da? Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi
Woman, Man, Or? Gender Role Identity’s Effect On Gift Purchasing Behavior
Tuğba KILIÇER,Elif BOYRAZ,Adem TÜZEMEN

1.4K 129

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin hediye satın alma davranışlarında cinsiyetlerinin ve cinsiyet kimliği rollerinin etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda bir devlet üniversitesinin akademik ve idari personeli anakütle olarak belirlenmiş ve kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 320 personele yüzyüze anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla frekans, bağımsız iki örneklem t-testi, faktör analizi, tek yönlü varyans analizi ve kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar kadınlarla erkeklerin hediye satın alma davranışlarının farklılaştığını, kadınların hediyeye daha çok önem atfettiklerini ve erkeklerden daha çok hediye satın aldıklarını göstermektedir. Katılımcılar cinsiyet kimliği rollerine göre kümelere ayrılmış ve androjenler, belirsizler ve feminenler olmak üzere üç küme elde edilmiştir. En az hediye satın alan küme belirsizler kümesi iken, en çok hediye satın alan küme androjenler kümesidir. Bu bulgular ışığında uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler geliştirilmiştir
The purpose of the study is to determine the effect of gender and gender role identity on the consumers’ gift purchasing behavior. In this context academic and administrative employees of a state university were identified as population of the study and a questionnaire was applied to 320 employees that were selected by conveniency sampling. Frequency, independent samples t-test, factor, One Way ANOVA and cluster analysis were applied to data by SPSS pocket program. The results shows that consumers’ gift purchasing behavior of women and men are statistically different. Women give more importance than men to gifting and purchase gifts more than men. Respondents were clustered by gender role identity and three clusters were achieved that were named as androgynous, unidentified and feminines. Unidentified respondents purchase less, on the other hand androgynous respondents purchase more. In light of these results some suggestions were developed for practitioners and researchers
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Areni, C. S., Kiecker, P. Ve Palan, K. M. (1998) “Is It Better to Give than to Receive? Exploring Gender Differences in the Meaning of Memorable Gifts” Psychology & Marketing, 15(1): 81-109.
Tuğba KILIÇER,Elif BOYRAZ,Adem TÜZEMEN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.