Cilt: 16 Sayı : 4
Çalışan Sesliliği ile Bazı Kişisel ve Örgütsel Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
Determining the Relationship Between Some Personal and OrganizationalFeatures with Employee Voice: A Study on Academics
Halime Göktaş KULUALP

40 129

Bu çalışmanın amacı, literatürde sessizlik konusu kadar araştırma alanı bulamamış olan seslilik konusuna odaklanmak ve bu doğrultuda içsel kontrol odağının çalışan sesliliği üzerindeki etkisini ve iş tatmininin çalışan sesliliğinden etkilenme durumunu analiz etmektir. Bu amaçla, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 166 adet öğretim elemanına yapılan anket uygulaması sonuçlarına göre, içsel kontrol odağının çalışan sesliliği üzerinde ve çalışan sesliliğinin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu sonuçlar, içsel kontrol odak düzeyi yüksek olan çalışanların düşük olanlara göre, işlerini geliştirmek adına daha fazla fikir beyanında bulunduklarını ve iş ortamlarında konuşma imkanı verilen çalışanların işlerinden duydukları memnuniyet düzeyinin konuşamayanlara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir
One of the aim of this study is to focus on voice which couldn’t find research space as much as silence. In this direction, the other aim is to analyze that the effect of internal locus of control on employee voice and job satisfaction affected status from employee voice. For this purpose, a survey has performed on 166 academics at Bulent Ecevit University. According to the survey results, the locus of control has a significant effect on employee voice and employee voice has a significant effect on job satisfaction. These results show that the employees with high locus of control are speaker about work problems than the employees with low locus of control. The other result is that employees whose have a speak opportunity at work place are more satisfied from their jobs than the employees whose have not a speak opportunity at work place
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abedi, A. ve Khorshidifar M. (2011) “An Empirical
Halime Göktaş KULUALP