Cilt: 5 Sayı : 10
KÜRESEL REKABETİN SUNDUĞU FIRSATLAR ve TEHDİTLER BAĞLAMINDA KOBİ’LERDE STRATEJİK YENİLİK YÖNETİMİ: SWOT ANALİZİNE DAYALI KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Tahir AKGEMCİ,Adem ÖĞÜT,Mevhibe AY TOSUN

1.4K 129

Öz trenKüresel rekabet sisteminde işletmeler ürün ve hizmet sundukları pazarlarda daha iyi müşteri değeri yaratarak rakipleri karşısında çok farklı araçlar ve yöntemlerle rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışmaktadırlar. Pazarda rakiplere karşı fiyat ve kalite üstünlüğü oluşturmak ya da müşteri isteklerine hızlı ve güvenilir cevaplar vermek bu araç ve yöntemlerden bazılarıdır. Dünya ekonomisi dikkate alındığında işletmelerin %95’ini oluşturan KOBİ’lerin büyük işletmelerle kıyaslandıklarında bazı avantaj ve dezavantajlara sahip oldukları bilinmektedir. KOBİ’lerin işlevsel avantajları risk alma, motivasyon, düşük düzeyde bürokrasi, girişimsel yönetim ve çalışma, uzmanlık, esneklik ve yönetim takımlarının müşterilere olan yakınlığından kaynaklanırken; potansiyel dezavantajları ise yüksek maliyetler, dar ve kısıtlı alanda çalışma, düşük deneyim ve öğrenme eğrilerine sahip olma, alt yapı olanakları eksikliği, profesyonel yönetim açısından yaşanan zafiyet ve AR-GE kapasitesinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Çalışmada, rekabet sisteminde yaşanan dönüşüm sonucunda ortaya çıkan fırsat ve tehditler karşısında KOBİ’lerin üstün ve zayıf yönleri SWOT analizi perspektifiyle tanımlanmakta, rekabet gücünün arttırılması sürecinde yenilik yönetimi faaliyetlerinin stratejik etkisi/önemi irdelenmektedir.The companies try to gain competitive advantage in the markets that they serve products and services by creating better consumer values with different out implementations and methods. Some of them are developing price and quality advantage against competitors in the market or the serving fast and reliable responds to the customers' demands. It is seen that the SME’s constituting %95 of world enterprises have some advantages and disadvantages compared with the large business based on the world economy. While the behavioral advantages of SME’s arising from taking risk, motivation, low level bureaucracy, enterprising management, ambitious working, expertising, flexibility and affinity of management teams with customers, the potential disadvantages of SME’s are the high cost due to small-scale production, operating in narrow and constrained field, having low experience and learning curves. In this study, the increasing strategic importance/effectiveness of innovation management due to the emerging results of new competition paradigm will be evaluated on the basis of SWOT Analysis and certain recommendations will be provided for SME’s to acguire competitive advantage in the global business enviroment.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Tahir AKGEMCİ,Adem ÖĞÜT,Mevhibe AY TOSUN