Yıl 2015, Cilt: 18 Sayı : 33 Sayfalar 15 - 32 2015-06-01
Computer Usage Skills of Pre-service Music Teachers and Their Attitudes Towards Computers
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİLERİ VE BİLGİSAYARLARA YÖNELİK TUTUMLARI
Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ
14 261

Today, the advancement of society and the development of technology that allows you to isolate the education system does not seem to be possible. Due to developments in technology, education, expectations of individuals varies. An undeniable fact that the contribution of computers in the educational process. Computer, one of the emerging technologies, but using both the individual in everyday life as well as the educational environment is used as a teaching tool. In this study, teachers’ computer use skills, computer and technology education environment is important in terms of its benefits. The aim of this study is to examine attitudes of pre-service music teachers towards computers and their computer usage capabilities based on their possession of a computer, level and gender. This research was conducted with 80 pre-service music teachers. “Computer Usage Skills and Attitude Scale for Computers” which was prepared and checked for consistency and reliability by Yeşilyurt and Gül 2007 was used as the data collection tool. Data was analyzed through t-test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis test. Findings of the survey suggest that computer usage skills and attitudes of pre-service music teachers are in a relatively low. Though, there is not a significant correlation between variables gender, level and the computer usage skills and attitudes of music teachers, there is a statistical and meaningful connection in favor of the students who own computers. As a result of the analysis in terms of pre-service music teachers’ computer possession states and their current grades and a statististical difference is seen in total points including all the factors. Music education departments of the students will be in positive attitudes towards computers, programs, curriculum, giving more space, they can interact with computers more environments can be created. In addition, in order to allow for the acquisition of computer-related infrastructure, education, computer classes during the first years of the bachelor’s degree is recommended to be given due weight
Günümüzde, toplumun ilerlemesine ve gelişmesine olanak sağlayan eğitim sistemini teknolojiden ayrı düşünmek mümkün gözükmemektedir. Teknolojideki gelişmelerden dolayı, bireylerin eğitimden beklentileri de değişim göstermektedir. Eğitim sürecinde bilgisayarların katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bilgisayar, gelişen teknolojilerden biri olmakla birlikte, hem birey günlük yaşamında kullanmakta hem de eğitim ortamında öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma becerilerinin kazandırılması, eğitim-öğretim ortamında bilgisayar ve teknolojiden verimli bir biçimde faydalanmaları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutumlarının cinsiyete, sınıf düzeyine ve kendilerine ait bilgisayara sahip olup/olmama durumlarına göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, 80 müzik öğretmeni adayı üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Yeşilyurt ve Gül 2007 ’ün hazırlamış olduğu, geçerlilik ve güvenilirliğini yaptığı “Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayarlara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, t-testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında, müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutumları zayıf düzey çıkmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutumları ile değişkenler cinsiyet ve sınıf düzeyi aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamakla birlikte, kendilerine ait bilgisayarı olan öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının sınıf düzeyleri ve kendilerine ait bilgisayara sahip olup/olmama durumları açısından, bütün faktörlerde ve toplam puanda istatistiksel olarak fark görülmüştür. Müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin bilgisayarlara yönelik olumlu tutum içerisinde olmalarını sağlayacak programlara müfredatta daha fazla yer verilerek, bilgisayarlarla daha etkileşim içerisinde olabilecekleri ortamlar yaratılabilir. Ayrıca, bilgisayarla ilgili alt yapının kazanılmasına olanak sağlamak amacı ile eğitimin ilk yıllarından lisans eğitimi boyunca bilgisayar derslerine gereken ağırlığın verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Ajzen, I. ve Fisbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 68.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ