Yıl 2018, Cilt: 19 Sayı : 1 Sayfalar 223 - 233 2018-05-31
ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA
İlkay Noyan Yalman,Kürşad ÖZKAYNAR
14 261

Öz Kendisine güven duyan kişilerin hem eğitim hem de iş hayatlarında başarılı oldukları genel kabul gören bir görüştür. Bu konu özellikle meslek hayatına hazırlanan ve piyasada ara eleman olarak istihdam edilecek meslek yüksekokulu öğrencilerinde daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendilerine güven duydukları konuların belirlenmesi ve özgüven seviyelerinin ölçülmesi, özgüven seviyesi farklı olan öğrencilerin, başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenecektir. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ara eleman olarak çalışma hayatına hızlı giriş yapma olasılıkları, elde edilecek bulguların hayata geçirebilir olması, benzer çalışmaların azlığı, araştırmayı önemli kılmaktadır. Çalışmanın amacı, özgüven seviyeleri arasındaki farklılığın başarıya olan etkisini ölçmek, şayet anlamlı bir farklılık elde edilirse, yüksekokullardaki ders içeriklerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, sosyal aktiviteleri incelemek, öğrencilerin özgüven seviyelerini artırıcı önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın tekniği, nicel yöntem kullanılması şeklinde gerçekleşmiştir.  Nicel teknik olarak, toplam öğrenci sayısına göre belirlenecek örnekleme üzerinde anket metodu uygulanmış, anket formunda Piers ve Harris Özgüven Ölçeği (1964) – (Türkçe uyarlama Öner, 1996) kullanılmıştır. Veriler, alt bileşenleri belirlemek için faktör analizi, farklılıkları incelemek için Ki-Kare Analizi, ilişkinin var olup olmadığına bakmak için korelasyon analizi, ilişki varsa yönü ve gücüne bakmak için regresyon analizi gibi istatistiki analiz yöntemleri ile testlere tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler

Özgüven, Mesleki Başarı
Altunışık, R., R. Coşkun vd. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık. Sakarya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2018


Makalenin Yazarları
İlkay Noyan Yalman
Kürşad ÖZKAYNAR