Yıl 2001, Cilt: 1 Sayı : 11 Sayfalar 47 - 64 2001-12-01
Ahmed Yesevi Dervişi Ahi Evren ve Kayseri’de Ahilik
Ahmet Vehbi ECER
12 261

Öz Anadolu ve Anadolu’nun orta yerinde bulunan Kayseri halkõnõn dini ve millikültüründe Orta Asya’dan göç eden Ahmet Yesevi(öl:1166) dervişlerinin, alperenlerininemekleri vardõr. Özellikle Ahmet Yesevi’ye mensubiyeti bilinen Ahi Evren(öl:1264)hayatõnõn yirmi yõlõnõ Kayseri’de geçirmiş, Ahõyan-õ Rum örgütünün Kayseri’de sanayiçarşõsõnõ kurmak suretiyle uygulamasõnõ yaptõrmõş, hanõmõ Fatma Bacõ’nõn kurduğuBacõyan-õ Rum örgütüyle birlikte halkõ üretime yönlendirmiştir. Ahõyan ve Bacõyan-õRum örgütleri ve ilkeleri bütün Anadolu’ya Kayseri’den yayõlmõş, Kayseri halkõna sanatve ticaret ahlakõ yanõnda dini ve askeri eğitimler de yaptõrmõş ve bunlar Moğolkuşatmasõ sõrasõnda Kayseri’yi savunmuşlardõr. Ahilik disiplin ve kültüründen kalõntõlargünümüze kadar devam etmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2001
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2001


Makalenin Yazarları
Ahmet Vehbi ECER