Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 35 - 60 2019-01-31
INVESTIGATING THE PERSPECTIVE OF LOCAL PEOPLE TOWARDS WOMEN TOURISTS IN THE CONTEXT OF GENDER ROLES EQUALITY AND LIFE VALUES: GOKCEADA CASE
YEREL HALKIN KADIN TURİSTLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ EŞİTLİĞİ VE YAŞAM DEĞERLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ
Müesser KORKMAZ,Ferah ÖZKÖK,Şeref ULUOCAK
22 261

Bu çalışmada yerel halkın tek başına seyahat eden kadın turistlere yönelik bakış açısının toplumsal cinsiyet rolleri eşitliği ve yaşam değerleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Şubat – Nisan 2018 tarihleri arasında Gökçeada’da yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında yerel halktan 195 kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde Bağımsız İki Örnek T-Testi, Ki-Kare Testi, Açımlayıcı Faktör Analizi ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Gökçeada’da yaşayan yerel halkın eşitlikçi bir bakış açısına sahip olduğu tespit edilmiş ve yerel halkın tek başına seyahat eden kadın turistlere yönelik bakış açısı ifadeleri ile toplumsal cinsiyet rolleri eşitliği puanı, özgürlük ve eşitlik değer puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırmada ayrıca, yerel halkın toplumsal cinsiyet rolleri eşitliği puanı ile uyum, iyilikseverlik, özgürlük ve eşitlik değerleri arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

ANDREU, L., KOZAK, M., AVCI, N., ÇİFTER, N., 2005, Market Segmentation byMotivations to Turkey: British Tourists Visiting Turkey, Journal of Travel & TourismMarketing, 19(1), 1-14.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-9538-6254Yazar: Müesser KORKMAZ Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-7085-6117Yazar: Ferah ÖZKÖK Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8467-6950Yazar: Şeref ULUOCAK Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Müesser KORKMAZ
Ferah ÖZKÖK
Şeref ULUOCAK