Cilt: 5 Sayı : 1
DİŞ HEKİMLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASI ETKİNLİĞİNİN İŞ TATMİNİ VE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ferhat DANIŞMAN,Caner TANIŞ,Mihtikar GÜRSEL

1.4K 129

Öz Amaç: Araştırmanın temel amacı diş hekimlerinin ekip çalışması etkinliğinin iş tatmini ve hasta güvenliği kültürü üzerindeki etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler:Bir üniversitenin diş hekimliği fakültesi hastanesinde çalışan 50 diş hekimine anket uygulayarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Ölçeklere ilişkin anket güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile kontrol edilmiştir. Ölçeklerin demografik özelliklere göre değişim gösterip göstermediği Bağımsız Örneklemler t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile belirlenmiştir. Ölçeklerin kendi aralarındaki ilişkileri Pearson Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Ekip çalışması etkinliğinin iş tatmini ve iş görenlerin hasta güvenliği kültürü üzerine etkisi Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve İkili Lojistik Regresyon Analizi ile tespit edilmiştir. Bulgular:Araştırma yapılan hastanede görev yapan diş hekimleri arasındaki ekip çalışması etkinliğinin iş tatmini ve hasta güvenliği kültürü üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ekip çalışması etkinliği ile iş tatmini ve hasta güvenliği kültürü arasında pozitif bir ilişki vardır. Araştırma amaçlarından biri olan ölçek değerlerinin demografik özelliklere göre farklılığının belirlenmesi konusunda ekip çalışması etkinliğinde Ortodonti ve Restoratif Diş Tedavisi anabilim dalları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca Çalışanların çalıştığı kurumdaki hizmet süreleri açısından hasta güvenliği kültürleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sonuçlar:Araştırma sonuçlarına göre diş hekimleri arasındaki ekip çalışması etkinliğinin çalışılan işten memnun olma ve hasta güvenliği kültürüne sahip olma üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler:Diş hekimliği, Ekip Çalışması Etkinliği,  İş Tatmini,  Hasta Güvenliği Kültürü
Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği, Ekip Çalışması Etkinliği, İş Tatmini

Kaynakça

1. Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Muslu, G., & Ersun, A. Ekip çalışması tutumları ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg 2012;13:131-137.
Ferhat DANIŞMAN,Caner TANIŞ,Mihtikar GÜRSEL