Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı : 12 Sayfalar 196 - 219 2015-06-03
İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi- SDÜ Örnek Olayı-The Impact of the Internet and Social Networks on Political Participation-The Case of SDU
Hamza Bahadır ESER,Ömer GÜLER
17 261

Öz Çalışmanın amacı, kişiler arası iletişimde sıkça kullanılan internet ve sosyal ağların, siyasal katılım  üzerine etkisini incelemektir. Bu kapsamda, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olan, 1050 katılımcı arasında yapılan çalışmada, siyasal tutumların davranışsal öğesini oluşturan siyasal katılım davranışı üzerinde,  internet ve sosyal ağlarla ilgili, çeşitli bağımsız değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, internet ve sosyal ağlar üzerinden siyasilerle iletişime geçme, fikir paylaşımı, siyasal içerikli haber takibi gibi faaliyetlerin sıklığı ve bu faaliyetlerin doğru bulunması ile ilgili bağımsız değişkenler ile siyasal katılım bağımlı değişkeni arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Tutum, Siyasal Tutum, Siyasal Katılım, İnternet, Sosyal Ağlar.
Ak, Belma (2010), “Hipotez Testi”, içinde: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed: Şeref Kalaycı, Asil Yayınları, Ankara, (65-69).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Hamza Bahadır ESER
Ömer GÜLER