Yıl 2016, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 71 - 99 2016-04-30
Çalışanların Öz-Yeterliklerine İlişkin Algılarının Sessizlik Davranışları Üzerine Etkisi
Esra ERENLER TEKMEN,Aysun ÇETİN,Tuğrul TORUN
11 261

Öz Bu çalışmanın amacı, öz-yeterlik algısının çalışan sessizlik davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışan sessizlik davranışı kabullenici, savunmacı ve korumacı sessizlik davranışı olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Veriler, “Çalışan Sessizliği Ölçeği” (Dyne vd., 2003) ve Genel Öz Yeterlik Ölçeği”(Schwarzer ve Jerusalem, 1995) kullanılarak anket yöntemi ile toplanmıştır. Çalışma bir devlet üniversitesinde çalışan 224 akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde t-testi, anova, korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Bulgular, çalışanların öz-yeterlik algılarının kabullenici ve savunmacı sessizlik davranışı üzerinde negatif etkisinin olduğunu; korumacı sessizlik davranışı üzerinde ise pozitif etkisinin olduğunu ancak bu pozitif etkinin anlamlı düzeyde olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Çalışanların Öz-Yeterliklerine İlişkin Algılarının Sessizlik Davranışları Üzerine Etkisi
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Esra ERENLER TEKMEN
Aysun ÇETİN
Tuğrul TORUN