Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 225 - 248 2017-06-30
Hesap Verebilirlik Bağlamında İç Denetim ve Sorun Alanları: Eleştirel Bir Analiz
Hasan TUTAR,Mehmet ALTINÖZ
14 261

Öz Kamu yönetiminde demokratikleşme, şeffaflık ve birlikte yönetim gibiparadigma değişimi, özellikle 1980’li yıllarda gelişmeye başlayan “yeni kamuyönetimi” anlayışı çerçevesinde “hesap verebilirlik” ve “denetim” kavramlarınınönemini artırmıştır. Gelişmiş demokrasilerde merkezi ve yerel yönetimin yasalkurallara ve etik normlara göre düzenlenmesinin gereği olarak gelişen hesapverebilirlik, yönetimin önemli işlevlerinden biri olan “denetim” işlevinin önemkazanmasını sağlamıştır. Hesap verebilirliğe anlam kazandırmak veişlevselliğini artırmak amacıyla geliştirilen “iç denetim” ise şeffaflık, açıklık vebirlikte yönetim (yönetişim) anlayışının önemli unsurları olarak şekillenmiştir.Vatandaşın devlet karşısındaki pozisyonunu güçlendiren hesap verebilirlikancak etkin bir denetimle söz konusu olabileceği varsayımı, iç denetiminönemini artırmıştır. Bu çalışmada iç denetim hesap verebilirlik standartlarıaçısından ne ölçüde işlevseldir? Sorusu eleştirel analize tabi tutulmaktadır.Ayrıca iç denetim olgusunun sorun alanlarının hesap verebilirlik bağlamındaanaliz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler

hesap verebilirlik, iç denetim, yönetişim, demokratik yönetim
ALPTÜRK, E. (2008), İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
Birincil Dil
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Hasan TUTAR
Mehmet ALTINÖZ