Yıl 2019, Sayı : 9 Sayfalar 23 - 38 2019-12-31
OSMANLI DİPLOMASİSİ VE GELİŞİM SÜRECİ
İsmail Hakkı ELÇİ
11 261

Öz Savaşı da içermekle birlikte barışçıl yollarla uluslararası ilişkilerin yürütülmesi olarak tanımlanan diplomasi; farklı zamanlarda farklı şekilde uygulanarak kendi içinde bir gelişim süreci geçirmiştir. İnsanların ayrı gruplar halinde yaşamaya başladıkları dönemden günümüze kadar farklı şekillerde var olmuş, günümüzde önemli bir dış politika aracı ve kurumu olarak yerini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda güç ve toprak kaybının yaşanmasıyla beraber fark edilmeye başlanan diplomasi, asıl gelişimini 19. yüzyıl gibi geç bir zamanda sağlamıştır. 19. yüzyılda Sırp İsyanı, Yunan İsyanı, Kavalalı Meselesi, Kırım Savaşı ve Osmanlı-Rus Savaşı gibi önemli olaylar cereyan etmiş, bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu’nun zorlu bir diplomasi süreci geçirmesine sebep olmuştur. Reisülküttablık, sürekli elçilikler ve Hariciye Nezareti’ne giden kurumsallaşma süreci 19. yüzyıl gibi geç bir döneme kadar uzadığından cereyan eden dış meselelerde başarılı bir diplomasi yürütülememiştir. Bu makalede öncelikle diplomasi kavramsal olarak verilmiş, daha sonra Osmanlı diplomasisinin gelişim süreci 19. yüzyıl ve 19. yüzyıl öncesi şeklinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Diplomasi, Osmanlı İmparatorluğu, Elçilik
Akpınar, Mahmut (2014). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Hariciye Nezareti’nin Kuruluşu Ve Dış Politikanın Kurumsallaşması”. Tarih İncelemeleri Dergisi XXIX (1): 59-85.Akyılmaz, Gül. (2002). “III. Selim’in Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu Çerçevesinde Batılılaşma Siyaseti”. Türkler. C. 12. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 660-670.Arslantaş, Sinan. (2009). “Sırp İsyanının Uluslararası Boyutu (1804- 1813)”. Uluslararası İlişkiler Dergisi VI (21): 109- 136.Balcı, Sezai. (2008). “Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Girişimlerine Bir Örnek: Lisan Odası”. Tarih Araştırmaları Dergisi XXVII (44): 77- 98.Erdem, Gökhan. (2008). Osmanlı İmparatorluğu’nda Sürekli Diplomasiye Geçiş Süreci. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Heper, Metin. (1974). Bürokratik Yönetim Geleneği (Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Gelişimi ve Niteliği). Ankara: ODTÜ İBF Yayınları.İskit, T. (2018). Diplomasi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Karal, Enver Ziya. (1994). Osmanlı Tarihi 5. Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Kennedy, P. (2015). Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri. çev. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Kodaman, Timuçin. ve Akçay, E.Y. (2010). “Kuruluştan Yıkılışa Kadar Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Türkiye’ye Bıraktığı Miras” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010 (22): 75-92.Ortaylı, İlber. (2017). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Timaş Yayınları.Özcan, Besim. (2002). “III. Selim Devri Islahat Hareketleri (Nizam-ı Cedid)”. Türkler. C. 12. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 671-682Peker, Hasan. (2013). “Hitit Devleti’nin Uluslararası ilişkileri ve Politik Enstrümanları: Savaş ve Diplomasi”. Hititler. ed. Meltem Doğan Alparslan ve Metin Alparslan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 64-78.Sander, Oral. (2003). Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.Sander, Oral. (2004). Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü. Ankara: İmge Kitabevi.Savaş, Ali İbrahim. (1999). Genel Hatlarıyla Osmanlı Diplomasisi, Osmanlı. Cilt 1. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.Tuncer, Hüner. (2006). Küresel Diplomasi. Ankara: Ümit Yayıncılık.Turan, Namık Sinan. (2004). “Osmanlı Diplomasisinde Batı İmgesinin Değişimi ve Elçilerin Yetkisi”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2). 57-86.Uzunçarşılı, İbrahim Hakkı. (1988). Osmanlı Devleti’nde Merkez ve Bahriye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Yalçınkaya, Mehmet Ali. (2010). “II. Mahmud Dönemi Osmanlı Diplomasisi”. II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul. ed. Coşkun Yılmaz. İstanbul: İstanbul 2010 Kültür Başkenti. 179-190.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm Tarih
Yazarlar Orcid : 0000-0002-3348-4852Yazar: İsmail Hakkı ELÇİ (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
İsmail Hakkı ELÇİ