Cilt: 33 Sayı : 1234
AMELOGENEZİZ İMPERFEKTA (A I) VE FARKLI TİPLERİ*- AMELOGENESIS IMPERFECTA (A I) AND THEIR DIFFERENT TYPES*
M. DEMİRCİ,Y. GÖMEÇ,F. KORAY

1.4K 129

Öz ÖzetAmelogeneziz İmperfekta (AI) her iki dentisyonu tutan kalıtsal bir mine displazisidir. Sıklığı yaklaşık 1/14000'dir. Hipoplastik tip (Tıp I), hipomature tip (Tip II), hipomineralize tip (Tip III) ve Taurodontizmle birlikte hipomature ve hipomineralize tip (Tip IV) olarak dört temel gruba ayrılmıştır ( PVitkop, 1989).Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Konsevatif Diş Tedavisi Bilim Dalı'na gelen dört AI vak 'asını sunmaktadır. Klinik ve radyolojik incelemeler, vak'aların birbirinden farklı AI tiplerini sergilediğini göstermiştir. Taurodontizmle birlikte ortaya çıkan 1.vak'ada; sarı-kahverengi, normal kalınlıkda ve radyodensitesi normalden az olan bir mine yapısı görülmüştiir.Bu bulgular Tip IV AI'e uymaktadır. İkinci vak'ada; çok ince, hipoplazik, radyodensitesi az ve yüzeyi pürüzlü olan bir diş minesi vardır. Bu özellikler Tip I A I tanısı için geçerli klinik ve radyolojik bulgulardır. Son iki vak 'a ise kız-erkek iki kardeşte görülmüş olup, klinik ve radyolojik özellikleri ile Tip II AI'yı sergilemektedir. Sarı-kahverengi, normal kalınlıkda ve radyodensitesi düşük olan mine yapısının klinikde patalojik görünümü erkek kardeşin diş sisteminde daha belirgindir.Anahtar Sözcükler: Amelogeneziz İmperfekta(A I), Hipoplastik A I, Hipomature A I, Hipomineralize A I, Taurodontizm.AbstractAmelogenesis Imperfecta ( AI) is a hereditary enamel dysplasia involving both dentition. Its prevalance is aproximately 1/14000. A I has been classified into four main types as Hypoplastic Type ( Type I), Hypomatureted Type     (Type II ), Hypomineralized Type ( Type HI) and Hypomatureted and Hypomineralized AI combined with Taurodontism (Type IV) (Witkop, 1989).This study present four cases of AI, who visited the Depatment of Conservative Dentistry of the University of Istanbul. Clinical and radiological examinations of the patients had shown that these cases exhibit different types of Al. In the first case, which was combined with Taurodontism, a yellow-brown coloured enamel with normal thickness and low radiodensity was noted. These findings resembled Type IV. The second case had very thin hypoplastic enamel with rough surface and low radiodensity, which were the characteristic consistent with the diagnosis of Type I. The last two cases, who were sister and brother, presented the clinical and radiological features of Type II, which were yellow-brown coloured, normal thickness and low radiodensity of enamel. The clinical appearence of AI was more expressive in the dentition of the brother.Key Words: Amelogenesis Imperfecta(A I), Hypoplastic A I, Hypomatureted A I, Hypomineralized A I, Taurodontism.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça