Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 3 Sayfalar 174 - 181 2019-09-30
Hemşirelerin Psikososyal Sorunlarının ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi
Sevgi Nehir,Nazmiye Güngör
11 261

Öz Amaç: Bu çalışma hemşirelerin psikososyal sorunlarının ve stresle başa çıkma tarzlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışma, Nisan 2018 – Haziran 2018 tarihleri arasında Menemen Devlet Hastanesinde yürütüldü. Çalışmanın örneklemini bu hastanede görev yapan toplam 184 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi formu, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı yüzde, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi yöntemlerine başvuruldu. Bulgular: Araştırma da hemşirelerin %94’ ünün kadın, %52.7’ sinin 39 yaş ve 39 yaş üstü, %62.5’inin lisans ve lisans üstü, %82.6’sının mesleğini severek yaptığı belirlendi. Hemşirelerin yaş grupları eğitim durumları, hastalığa sahip olma durumu, mesleği severek yapma, çalıştıkları birimden memnun olma durumları, psikososyal desteğe ihtiyaç duyma durumları ile stresle başa çıkma tarzı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,05). Sonuç: Hemşirelerin psikososyal sorunlarında artış olması stresle baş etme alt boyutlarında;  kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı alt boyut puanlarında azalma olduğu, kendine güvensiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım alt boyut puanlarında ise artış olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler

Anksiyete, depresyon, stresle başa çıkma
Dr.Öğr.Üyesi Aysel Karaca, Düzce Üniversitesi, ayselkaraca0905@gmail.com
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1761-786XYazar: Sevgi Nehir (Sorumlu Yazar)Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-3070-8718Yazar: Nazmiye Güngör Kurum: İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019


Makalenin Yazarları
Sevgi Nehir
Nazmiye Güngör