Yıl 2017, Cilt: 14 Sayı : 1 Sayfalar 42 - 60 2017-04-26
War Delineations on Findings of the Scythian Burial Mounds Located in North of the Black Sea
Karadeniz'in Kuzeyinde Yer Alan İskit Kurgan Buluntularındaki Savaş Betimlemeleri
Said Mübin Çalış
16 261

Anahtar Kelimeler

Arrianus (1966), Anabasis Alexandri, Çev., E. I. Robson, Cilt: 1, Harward University Press, Cambridge.Arsal, Sadri M., (1933), Türk Tarihinin Anahatları Eserinin Müsveddeleri, 5, Akşam Basımevi, İstanbul.Baumer, Christoph (2012), The History of Central Asia, Cilt: 1, Tauris, London.Cernenko, Evgenii V. (1983), The Scythians 700-300 BC, Osprey Publishing, London.Cunliffe, Barry (2001), Prehistoric Europe, Oxford University Press, Oxford.Çoruhlu, Yaşar (2016), Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.Dani, A. H. ve Mason, V. M. (Der.) (2003), History of Civilizations of Central Asia, Vol. 1, Unesco Publishing, Paris.Diodorus of Sicily (1967), Historical Library, Çev: C. H. Oldfather, Harward University Press, Cambridge.Durmuş, İlhami (1993), “Saka Adı Üzerine”, Milli Folklor, Sayı:19.______________(2008), İskitler, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara._____________(2011), "Türklerde Kan Kardeşliği ve Antla İlgili Unsurlar", Milli Folklor, Sayı: 23.Gleba, Margarita ve Munkholt, Cherine (2011), Dressing the Past, Oxbow Books, Oxford.Grakov, Boris N., (2008), İskitler, Çev.: A. Batur, Selenge Yayınları, İstanbul.Herodotos (2013), Tarih, Çev.: M. Ökmen, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.Hippocrates (1957), Airs, Waters and Places, Çev.: W. H. S. Jones, Harward University Press, Cambridge.Jettmar, Karl (1967), Art of the Steppes, Çev.: A. Keep, Crown Publishers Inc., New York.Hinds, Kathryn (2010), Scythians and Sarmatians, Marshall Cavendish, New York.Maurice (2011), Strategikon, Çev.: V. Atmaca, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.Melyukova, Anna, I., (1995), "Scythians of Southeastern Europe", Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Zinat Press, Berkeley.Meyer, Casper (2013), Greco-Scythian Art and the Birth of Eurasia, Oxford University Press, Oxford.Minns, Ellis (1913), Scythians and Greeks, Cambridge At University Press, Cambridge.Ögel, Bahaeddin, (1984), İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.Piotrovsky, Boris B., (1976), "İskitlerin Dünyası", Unesco'dan Görüş, Sayı: 12._________________, (1974), "Excavations and Discoveries in Scythian Land", Fromthe Land of the Scythians, The Metropolitian Museum of Art, New York.Pliny (1961), Natural History, Çev.: M. A. Rachkam, Harward University Press, Cambridge.Raevsky, Dimitri S., (1976), "Kral Targitaus'un Efsanesini Anlatan Üç Vazo", Unesco'dan Görüş, Sayı: 12.Rice, Tamara T., (1965), Ancient Arts of Central Asia, Thames and Hudson, New York.____________ (1957),The Scythians, Thames and Hudson, New York.Rolle, Renate (1989),The World of the Scythians, Çev.: F. G. Walls, University of California Press, Los Angeles.San, Oya (2000), "Bazı Bulgular Işığında Anadolu'da Kimmer ve İskit Varlığı Üzerine Gözlemler", Belleten, Sayı: 239.Strabo (1854), Geographika, Cilt: 1, Çev: H. C. Hamilton, H. G. Bohn, London.Tarhan, Taner (2002), "Ön Asya Dünyasında İlk Türkler Kimmerler ve İskitler", Türkler, Cilt:1, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul.Thucydides (1956), History of the Peloponnessian War, Cilt: 1, Çev.: C. F. Smith, Harward University Press, Cambridge. Tillisch, Soren S., (2008), "Scythiansis a Name Given Them by the Greeks", British Archaeological Reports Limited, Vol.: 1748.Treister, Mikhail, Y., (2001), Hammering Techniques in Greek and Roman Jewellery and Toreutics, Brill, Leiden._______________, (1999), The Role of Metals in Ancient Greek History, Brill, Leiden.Van Noten, F., ve Polosmak, N., (1995), "The Frozen Tombs of the Scythians", Endeavour, Vol.: 19.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Bölüm Tarih
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Said Mübin Çalış