Yıl 2016, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 0 - 0 2016-10-19
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Diğer Dinlere Ait İbadet, Çağrı Usulü ve Kitaplarının Satılması İle İlgili Düşünce ve Tutumları
Abdurrahman BORAN
14 261

Öz Bu çalışmanın amacı, din kültürü öğretmenlerinin İslam dini dışındaki dinlere ait ibadete çağrı usulleri, bu dinlere ait kitaplarının satışı, bu dinlere mensup kimselerin ibadetlerini yerine getirmeleri ve ibadethanelerin kullanımı konularındaki görüşlerini tespit etmek ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda öneriler getirmektir. Bu çalışma, betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Kahramanmaraş ilinde görev yapan 401 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma kapsamına evrenin tümü dahil edilmiştir. Veri analizinde frekans dağılımlarına, ortalama değerlerine ve bağımsız değişkenlerin anlamlılık değerlerine bakılmıştır. Bu değerlere bakılırken t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistik işlemleri yapılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkların  belirlenmesi için tukey testi uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin İslam dini dışındaki dinlere ait ibadete çağrı usulleri, bu dinlere ait kitaplarının satışı, bu dinlere mensup kimselerin ibadetlerini yerine getirmeleri ve ibadethanelerin kullanımı konularına hoşgörülü yaklaştıkları belirlendi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında diğer dinlerin ibadet şekilleri ve çağrı usullerine daha sistematik olarak yer verilmesi ve hoşgörü kültürüne ilişkin konuların din kültürü kitaplarında geniş olarak yer verilmesi önerildi.Anahtar Kelimeler: Din dersi öğretmenleri, Diğer dinler, Diğer dinlere ait ritüeller.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Abdurrahman BORAN