Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 13 Sayfalar 216 - 223 2016-01-11
Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools
Gülşah TANRIÖVER,Ebru TEMİZ
17 261

Öz ÖZET Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 12. sınıfta kullanılmakta olan Bireysel Ses Eğitimi ders kitabının, öğretmenler açısından işlevselliğinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni İç Anadolu bölgesinde yer alan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olup (12) örneklem için ise random tekniği ile İç Anadolu bölgesinde 6 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi seçilmiştir. Araştırmada ele alınan problemlere ilişkin veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada 1 veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından öğretmenler için hazırlanmış olup, kişisel bilgiler bölümü ve bunun dışında ders kitabının işlevselliğine yönelik hazırlanan bölüm olmak üzere iki alt bölümden meydana gelmiştir. Veri toplama aracının güvenirlik katsayısı ön uygulama sonucunda (Cronbach Alpha), 80 olarak bulunmuştur. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından uygulanarak verilere ulaşılmış, değerlendirilme aşamasından sonra bulgular yorumlanarak raporlaştırılmıştır. İstatistiksel çözümlemeler için betimsel istatistiksel çözümleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin bireysel ses eğitimi ders kitabını kısmen işlevsel bulundukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Bireysel Ses Eğitimi, Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programı, Ders Kitabı, Öğretmen.
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programı. (2008).M.E. B Ortaöğretim Genel
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 11 Ocak 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Gülşah TANRIÖVER
Ebru TEMİZ