Cilt: 16 Sayı : 1
ÇAM, PAMUK, YAYLA VE AYÇİÇEĞİ BALLARININ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
İlker YILDIZ

1.4K 129

Öz Bu çalışma Ege bölgesinde üretilen çam, Akdeniz Bölgesinde üretilen pamuk, İç Anadolu Bölgesinde üretilenyayla (multifloral) ve Trakya’da bölgesinde üretilen ayçiçeği ballarının fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Fizikokimyasal analizsonuçlarına göre çam balının ortalama nem oranı %17.12±0.09, asitlik 27.90±0.53 meq/kg, sakkaroz %0.44±0.08, früktoz+glikoz %56.37±0.54, früktoz/glikoz %1.15±0.01, iletkenlik 1.04±0.02 mS/cm, diastaz sayısı 15.51±0.50 DN ve 5-Hidroksimetilfurfural (HMF) değeri 4.63±0.31 mg/kg olarak bulunmuştur. Pamuk balında bu değerler sırasıyla %17.88±0.57, 13.92±1.11 meq/kg, %2.04±0.74, % 61.30±1.08, %1.19±0.02, 0.24±0.03 mS/cm, 10.92±0.64 DN, 3.86±0.04 mg/kg;yayla balında % 19.03±0.15, 26.92±1.17 meq/kg, %3.08±0.08,  %70.71±0.69, %1.13±0.02, 0.32±0.03mS/cm,  20.72±0.82 DN,  2.73±0.06  mg/kg; ayçiçeği  balında ise  sırasıyla %20.13±0.21, 30.81±0.78meq/kg, %2.99±0.01, %72.69±0.39, 1.13±0.01, 0.44±0.01 mS/cm, 25.61±1.11, 2.58±0.03 mg/kg olarakbelirlenmiştir. iki adet çam balı ve 2 adet pamuk balı hariç, alınan tüm bal örneklerinin, TGK 3036 Türk Gıda Kodeksinde belirtilen kriterlere uygun olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çam balı, Pamuk balı, Yayla balı, Ayçiçek balı, Fizikokimyasal özellikler

Kaynakça

Anonim., (2012). Türk Gıda Kodeksi, Bal Tebliği (2012/58). Başbakanlık Basımevi, Ankara.
İlker YILDIZ